විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොණික උපාංග: All Listings RSS

Filter listings...
හෑන්ඩ්ස් ග්ලොබල් හෝල්ඩින්ස් (පුද්) සමාගම

17, කිරිමණ්ඩල මාවත, ,

www.handsglobal.lk

Telephone+94 11 524 4244 / +94 11 572 0000
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (307679210ඒඒ) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100 pcs) Gross Weight: 10.087 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (1061710ඒඩී) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100 pcs) Gross Weight: 6.011 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (1080763ඒඒ) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100 pcs) Gross Weight: 3.052 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
අයි.එන්.එෆ් හාර්න්ස් ඇසී(1086619ඒඒ) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Air Bag Sensor Harness(100 pcs) Gross Weight: 6.011 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
හූක් ස්ප්‍රින්ග් (7ඒඩීසී8270) 25000 pcs

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Gross Weight: 2.063 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (307722110ඒඒ) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100 pcs) Gross Weight: 10.087 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (1081271ඒඩී) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100pcs) Gross Weight: 10.087 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
අයි.එන්.එෆ් හාර්න්ස් ඇසී (1091716ඒබී) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Air Bag Sensor Harness (100pcs) Gross Weight: 6.011 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ජේ 50 කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Sun Visor Arm (100 pcs) Gross Weight: 5.450 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
ඒ.ච් ස්වීච් සබ් ඇසේම්බලි (1093793ඒබී) කෑලි 100

බී කොටස, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.ito-spring.co.jp

Seat Belt Switch (100pcs) Gross Weight: 10.087 kg

Telephone+94 11 248 7246
Fax+94 11 248 7249
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website