මයිසුර් පරිප්පු: All Listings RSS

Filter listings...
පල්සස් ප්‍රොසෙසින් ඉන්ඩස්ට්‍රි (පුද්) සමාගම

33/8, හේකිත්ත පාර, ,

Product Description | Lentils, Residues of Milling Industry

Telephone+94 11 294 8988
බැරික් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

108/04, ඇට්ටම්පලවත්ත පාර, හැඳල, ,

www.barikentp.com

Product Description | Lentils

Telephone+94 11 293 2699
Fax+94 11 293 6960
E-mail
මතු එක්ස්පෝර්ට් (පුද්) සමාගම

9-3 / 3, 33 වැනි පටුමග, ,

Product Description | Lentils

Telephone+94 11 504 9288
Fax+94 11 250 8724
ඩිමාෂා ට්‍රේඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

56 බෝගහවත්ත, හේකිත්ත, ,

Product Description | Edible Fish, Export Crops, Lentils, Chilies

සුර්යය ට්‍රෙඩර්ස්

52, පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Vegetables, Export Crops, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 238 1052
Fax+94 11 238 1051
E-mail
ඹකේෂන් ට්‍රෙඩින් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම

22, කොල්ලුපිටිය ස්ට්‍රිටි මාකටි, ,

Product Description | Edible Fish, Vegetables, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 498 8988
Image

Stats

There are 30103 listings, 1193 categories and 93 owners in our website