පළමු අවස්ථාව උසාවි: All Listings RSS

Filter listings...
පළමු අවස්ථාව උසාවි

දිස්ත්‍රික් උසාවි යනු සිවිල් නඩු සඳහා මුල්ම උසාවි වේ. ප්‍රාථමික අධිකරණයට හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ප්‍රකාශිතව පවරා නැති සියලුම සිවිල් නඩු සම්බන්ධයෙන් දිසා අධිකරණවලට අධිකරණ බලය ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ දිස්ත්‍රික්ක 54ක් ඇත. එක්සත් ජනපදයේ පළමු අගවිනිසුරු ජෝ ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website