දේශපාලන: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
(අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

04, භාතිය පාර, ,

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Electoral District / National List National List Date of Birth : 08-02-1937 Civil Status : Married Religion : Islam Profession / Occupation : Teacher/Journalist Contact Details On Non-Sitting Days 011 ...

Telephone0112717406
E-mail
AJITH MANNAPPERUMA, M.P.

No. 27, Parakrama Road, Gampaha.

Party United National Party(UNP) Electoral District / National List Gampaha Date of Birth : 25-06-1963 Civil Status : Married Religion : Buddhism Political Career Mayor, Gampaha M.C. - 2002-2009 Western Provincial Council Member - 2009-2013 ...

Telephone+94 33 223 1468 / +94 33 222 3167
E-mail
BASHEER SEGU DAWOOD, M.P.

No. 380/57, Sarana Road, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

Party United National Party(UNP) Electoral District / National List Batticaloa Date of Birth : 17-04-1960 Civil Status : Married Religion : Islam Profession / Occupation : Teacher Political Career High Command member of the Ealam Revelution ...

Telephone+94 65 224 0898 / +94 11 267 6255
E-mail
PERUMAL RAJATHURAI, M.P.

64, Mount Mary Road, Nuwara Eliya.

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Electoral District / National List Nuwara - Eliya Date of Birth : 26-03-1967 Civil Status : Married Religion : Hindu Profession / Occupation : Attorney - at - Law. Committees Involved Consultat ...

Telephone+94 52 352 8777 / +94 52 222 3089
E-mail
V.S. RADHAKRISHNAN, M.P.

No. 42, Church Road, Nuwara Eliya.

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Portfolio State Minister of Education Electoral District / National List Nuwara - Eliya Date of Birth : 01-08-195 Civil Status : Married Religion : Hindu Profession / Occupation : Businessman ...

Telephone+94 52 222 3051 / +94 52 222 3052
E-mail
අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්රසය

15, රැජින පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03, ,

අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්රසය 15, රැජින පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03 Telephone + 94 011-2581677, 011-2555690

Telephone+ 94 011-2581677, 011-2555690

871/45 ඒ, මරදාන පාර, ,

අකිල ඉලංගෙයි දෙමළ එක්සත් පෙරමුණ 871/45 ඒ, මරදාන පාර, කොළඹ 10 Telephone + 94 011-2581182

Telephone+ 94 011-2581182
අනුර දිසානායක පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රි

අංක 464/20, පැපිලියාන පාර, පැලවත්ත, , , 10120

Party Democratic National Alliance (DNA) Electoral District / National List National List Date of Birth : 24-11-1968 Civil Status : Single Religion : Buddhism Contact Details On Non-Sitting Days 0112177005 No. 464/20, Pannipitiya Road, Pelawatt ...

Telephone0112177013
E-mail

194 / ඒ, ශ්‍රී ජයර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, ,

අපේ ජාතික පෙරමුණ 194 / ඒ, ශ්‍රී ජයර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය.

අශෝක් අබේසිංහ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

288, 8එල්, රාජකීය උද්යාන, ,

Party United National Party(UNP) Electoral District / National List Kurunegala Date of Birth : 05-10-1956 Committees Involved Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils Consultative Committee on Health Consultative ...

Telephone+94 37 223 4223 / +94 37 223 4333
E-mail
ඉන්දික බන්ඩාරනායක පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රි

13, මහගල්කඩවල, , , 60700

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Portfolio Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils Electoral District / National List Kurunegala Date of Birth : 07-09-1972 Civil Status : Single Religion : Buddhism Profession / Occ ...

Telephone0372253190
E-mail

30, ,

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කඩ්චි 30, මාටින් පාර Telephone + 94 021-2223576

Telephone+ 94 021-2223576

85/9, පොකුණ පාර, හැඳල, ,

ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ 85/9, පොකුණ පාර, හැඳල, වත්තල Telephone + 94 011-2685826

Telephone+94 011-2685826

315, නුවර පාර, ,

ඊලාම් ජාතික ප්රජාතන්ත්රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ 315, නුවර පාර, කිලිනොච්චි

ප්රධාන වීදිය, ,

ඊලාවර් ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ ප්රධාන වීදිය, කරයිතිවු.

121, උද්යාන පාර, ,

ඊළාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය 121, උද්යාන පාර, කොළඹ 05 Telephone + 94 011-2584961, 011-2503467

Telephone+ 94 011-2584961, 011-2503467

279, ,

උඩරට ජනතා පෙරමුණ 279, හැටන් Telephone + 94 051-2222793, 051-4920300 Fax 051-2222793

Telephone+ 94 051-2222793, 051-4920300
Fax051-2222793
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

301, ටී.බී. ජයා මාවත, ,

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 301, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. Telephone + 94 011-2683673, 0722427500

Telephone+ 94 011-2683673, 0722427500
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ශ්‍රී ලංකාව

,

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. Telephone + 94 011-2865375/80 fax 011-2865380

Telephone+94 011-2865375/80
Fax011-2865380

274/1, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, ,

එක්සත් ජාතික විකල්ප පෙරමුණ 274/1, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල Telephone + 94 011-2864710, 011-2863290

Telephone+ 94 011-2864710, 011-2863290
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website