පෝෂණවේදි: All Listings RSS

Filter listings...
වෛද්‍ය සුජීව එස්.වික්‍රමසිංහ

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය ධමිමිකා රණසිංහ මහත්මිය

අංක 181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC .

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) චමිලා ලියනගේ

416,නාවින්න, ,

english.nawinnamedicarehospitals.com

Nawinna Medicare Hospital 416, Nawinna, Maharagama, Sri Lanka. Tel: +94 11 436 7636 / +94 11 436 7616 [email protected] http://english.nawinnamedicarehospitals.com/ Winlanka Hospital Private Limited. 129, S.De.S. Jayasinghe Mawa ...

Telephone+94 11 436 7636 / +94 11 436 7616
E-mail
වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස

578,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Lanka Hospitals

Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
වෛද්‍ය තිලාන් ගුණසිංහ

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය(මහත්මිය) ධම්මික ගුණරත්න

අංක 181,කිරුළ පාර,නාරාහේන්පිට, ,

www.asirihospitals.com

Asiri Hospital Holdings PLC

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
වෛද්‍ය (මහත්මිය) ඇන්ජෙලා ද සිල්වා

කොළඹ 02, ,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
Image

Stats

There are 28756 listings, 883 categories and 103 owners in our website