සමාගම්RSS

Show map
සිටි ෆිනෑන්ස් සංස්ථා සීමාසහිත පුද්ගලික ආයතනය

72, රාජගිරිය පාර, , , 10100

E-mail
කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

106, යටිනුවර වීදිය, , , 20000

www.cclk.lk

Commercial Credit & Finance PLC is continuing its record- breaking story of success as it spread its reach across Sri Lanka, stamping its unique brand of service and corporate leadership on cities across the country. The company's rapid turnaround to ...

Telephone+94 81 200 0000
Fax+94 81 223 4390
කොමර්ෂල් ලීසිං සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

68, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , 400

www.clc.lk

Commercial Leasing & Finance PLC, now operates as a fully fedged finance company, offering a range of financial services. Our main services are fixed deposits, savings, leasing, factoring, hire purchase, insurance, loans and hiring.   Products ...

Telephone+94 11 452 6443
Fax+94 11 258 6918
E-mail
සීමාසහිත එදිරිසිංහ ආයෝජන අරමුදල (‍ඉටිඅයි)

ලියාපදිංචි කාර්යාලය,1, වෝර්ඩ් පෙදෙස, , , 700

www.eti.lk/ETI-Web

ETI is one of the leading and strongest finance companies registered under the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka under the Finance Companies Act No. 78 of 1988, and providing its services in the areas of Fixed Deposits, Pawning, Gold Sales, ...

Telephone+94 11 532 3323
Fax+94 11 267 4435
E-mail
ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් ෆිනෑන්ස්

155 , පුත්තලමි පාර, , , 300

gsfinance.lk

GS Finance was established by a group of young professionals who strongly believed that the way forward for Sri Lanka was to build and strengthen the entrepreneurial sector. It is with this belief and spirit that a company willing to support entrepreneurs ...

Telephone+94 11 237 5408-10
Fax+94 11 237 5411
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website