ආගම්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

26/4,පැරිස් ඇවනියු,,

Telephone(+94) ( 011) 2645580
ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

172/C,කිරිමැටියාගර, මහර,

Telephone(+94) ( 011) 2921315
ඉලුක්පිටිය පුරාණ විහාරය

හිගුරාන, ,

AM/DM/020 පැරණිගම හිගුරාන

Telephone063-4920109
ඉසිපතනාරාමය

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, ,

AM/DH/026 කුඩාගම දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

ඉසුරැමුණිය පෙමියුවල

ඉසුරැමුණිය පෙමි යුවල, , , , 50000

6th Century Gupta style carving. The woman, seated on the man's lap, lifts a warning finger, probably as a manifestation of her coyness; but the man carries on regardless." The figures may represent Dutugemunu's son Saliya and the law caste (Sadol Kula) ...

එම්මානුවෙල් මෙමරියල් චර්ච්

ලොක් ගේට් 11 1st ඩිවිශන්, මරදාන,

Telephone(+94) ( 011) 2423341
එවන්ජෙලිකල් රිෆෝම්ඩ් චර්ච්

54/2 ශ්‍රී ධර්මාරාම මාවත, දෙමටගොඩ,

Telephone(+94) (011) 2672194
එසම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් සිලෝන්

4/2,ඇලෙක්ස්සැන්ඩ්‍රා,

Telephone(+94) ( 011) 2593367
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website