පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් - මන්ත්‍රී නාමාවලියRSS

.ගරු. වරුණ ලියනගේ, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය (SJB) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව රත්නපුරය උපන් දිනය : 26-04-1976 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: ව්යාපාරික දේශපාලන ජීවිතය 2006 සභාපති පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව; 2008-2017 පළාත් සභා අමාත්‍ ...

Telephone+94717411790
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) (මිය) සීතා අරඹේපොල, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) කළඹ සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 11-09-1974 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: වෛද්‍ය වෘත්තිකයා අධ්යාපන සුදුසුකම් DOHNS (එංග ...

Telephone+94112186291
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) (මිය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ගම්පහ උපන් දිනය : 29-10-1960 සිවිල් තත්ත්වය: වැන්දඹුව ආගම: රෝමානු කතෝලික වෘත්තිය / රැකියාව : වෛද්‍ය උපදේශක - විශේෂඥ. අධ්යාපන සුදුසුකම් M.B.B.S; M.Sc (ප්‍රජා වෛද්‍ය විද් ...

Telephone+94312277130 +94312277337
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) උපුල් ගලප්පත්ති, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව හම්බන්තොට උපන් දිනය : 07-02-1979 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: වෛද්‍ය වෘත්තිකයා අධ්යාපන සුදුසුකම් MBBS; G.C.E. (අල්); G.C.E. (සා.පෙළ

Telephone+94778921420
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) කාවින්ද හේෂාන් ජයවර්ධන, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය (SJB) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ගම්පහ උපන් දිනය : 10-06-1986 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: රෝමානු කතෝලික දේශපාලන ජීවිතය 2014 වසරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළ බස්නාහිර පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී එස්. 2020 දී සමගි ජ ...

Telephone0000-00-00
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) තිලක් රාජපක්ෂ, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව දිගාමඩුල්ල උපන් දිනය : 02-05-1971 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: වෛද්‍ය වෘත්තිකයා අධ්යාපන සුදුසුකම් වෛද්ය වෛද්ය, රුසියානු රාජ්යය; MD වෛද්‍ය ඒකක ...

Telephone+94632224907
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) නාලක ගොඩහේවා, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තු ගම්පහ උපන් දිනය : 07-06-1965 සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක ආගම : බෞද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව : සමාගම් සභාපති අධ්‍යයන සුදුසුකම් B. Sc., MBA, PhD සුදුසුකම් FCIM වෘත්තීය B.Sc. (ඉංජිනේරු)

Telephone+94112887501
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) මේජර් ප්‍රදීප් උඳුගොඩ, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව කොළඹ උපන් දිනය : 29-06-1971 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම දේශපාලන ජීවිතය කඩුවෙල ආසනයේ සංවිධායක - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

Telephone+94112407733
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) රමේෂ් පතිරණ, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) කළඹ වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති හා කර්මාන්ත ඇමැති මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ගාල්ල උපන් දිනය : 05-12-1969 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: වෛද්‍ය වෘත්තිකයා අධ්යාපන සුදුසුකම් M. ...

Telephone+94777743187 +94112773811
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) රාජිත සේනාරත්න, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය (SJB) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව කළුතර උපන් දිනය : 29-05-1950 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය අධ්යාපන සුදුසුකම් G.C.E. (අල්); දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය උපාධිය (පේරාදෙණිය විශ්වවිද ...

Telephone+94342229795 +94342229795
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) වී. රාධක්‍රිෂ්ණන්, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය (SJB) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව නුවරඑලිය උපන් දිනය : 01-08-1952 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: හින්දු වෘත්තිය / රැකියාව: ව්යාපාරික දේශපාලන ජීවිතය 1991, සභාපති, නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාව; 1999, අමාත්‍ය, මධ්‍යම පළාත; ...

Telephone+94522222942
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) සරත් වීරසේකර, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව කොළඹ උපන් දිනය : 29-10-1951 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම දේශපාලන ජීවිතය සාමාජික, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අධ්යාපන සුදුසුකම් Mphil (BS); MA (BS); G.C.E. (අල්); ...

Telephone+94112776271
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන්, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) කළඹ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 21-11-1961 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: වෙනත් දේශපාලන ජීවිතය දේශපාලන මණ්ඩල සභික - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභ ...

Telephone+94711680902
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මහාචාර්ය) චරිත හේරත්, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 09-09-1967 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම දේශපාලන ජීවිතය සාමාජික - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පක්ෂය (SLPP)

Telephone+94 777665818
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 30-08-1934 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: වෙනත් වෘත්තිය / රැකියාව: වෛද්‍ය වෘත්තිකයා; ශාස්ත්රාලිකයා ගෙන ගිය බිල්පත් බලන්න අධ්යාපන සුදුසුකම් M.B ...

Telephone+94112805695
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර, එම්.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 04-11-1961 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම අධ්යාපන සුදුසුකම් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, ආර්ථික විද්‍යා පාසල, ක්වීන්ස්ලන්ත විශ ...

Telephone+94766095060
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මිය) කෝකිලා ගුණවර්ධන, එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ගම්පහ උපන් දිනය : 28-04-1974 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම දේශපාලන ජීවිතය SLPP කාන්තා ලීගයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාව අධ්යාපන සුදුසුකම් දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප ...

Telephone+94 332276950
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මිය) තලතා අතුකෝරල, නීතිඥ එම්.පී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය (SJB) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව රත්නපුරය උපන් දිනය : 30-05-1963 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: නීතිඥ දේශපාලන ජීවිතය සභාපති - කාන්තා ලීගය- එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති - දිස්ත්‍රික් සංවිධානය ...

Telephone+94452274287
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මිය) පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි, නීතිඥ එම්.පී

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) කළඹ වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව රත්නපුරය උපන් දිනය : 10-11-1964 සිවිල් තත්ත්වය: විවාහක ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: නීතිඥ අධ්යාපන සුදුසුකම් නීතිඥවරයා; G.C ...

Telephone+94715311311
FaxNo fax number
E-mail
ගරු. (මිය) මංජුලා දිසානායක, පා.ම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.parliament.lk

පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (SLPP) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව ජාතික ලැයිස්තුව උපන් දිනය : 27-01-1967 සිවිල් තත්ත්වය: වැන්දඹුව ආගම: බුද්ධාගම වෘත්තිය / රැකියාව: ගුරුවරයා දේශපාලන ජීවිතය 2009, 2018 වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී අධ්යාපන සුදු ...

Telephone+94372230966
FaxNo fax number
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website