පුරුෂ සැලෝනRSS

සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
ස්ලික් සැලුන්

2බී, වජීර පාර, ,

www.sleeksalon.lk

Branch : 256B, Galle Road, Mount Lavinia +94 11 271 2730

Telephone+94 11 259 0294
සවිනාරෝ සැලුන්

126/1, හයිලේවල් පාර, ,

Telephone+94 11 282 3623 / +94 11 302 5050
සත්‍යවාදි ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්

31 ඒ, මේන් ස්ට්‍රීට්, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 280 3939 / +94 11 280 1895
සතර ප්‍රකාශකයෝ

122, අවිස්සාවේල්ල පාර, මහරගම, ශ්‍රී ලංකාව, ,

ලා පැෂන්

832 ඒ, මීගමුව පාර, ,

www.lapassionsalons.com

Telephone+94 11 752 2522 / +94 72 759 2259
රෑට්ස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන්

ෂොප්නො 1-15, මැජස්ටික් සිටි, බම්බලපිටිය, ,

www.rootssalonandacademy.com

Shyamani Priyanthi of Roots Hair & Beauty Salon and Academy (Pvt) Ltd has over twenty five years of experience As a Hair expert and Beautician. Often brimming with novel ideas, she truly makes a statement in the field. Renowned for her pioneering forte, s ...

Telephone+94 11 258 0109
E-mail
නෙචර් සික්‍රට් බියුටි ස්පා

නො. 12, පැරණි ඕලන්ද රෝහල්, වෙළඳ සංකීර්ණය ලංකා බැංකුවේ මාවත, ,

www.naturessecrets.lk/natures_secrets_beauty_spa.html

Telephone+94 11 244 7873 / +94 77 772 5470
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website