වැදගත් වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවි: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය.

42 නවම් මාවත,, ,

www.srilankabusiness.com

.

Telephone+94-11-230-0705 / 11
Fax+94-11-230-0715
E-mail
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

55/75,වොක්ස් හෝල් පටුමග, ,

www.rubberdev.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වර්ෂ 1956 අංක 11 දරණ රබර් පාලන පනතේ සහ වර්ෂ 1953 අංක 36 දරණ රබර් නැවත වගා සහනාධාර පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කර ඇත. වර්ෂ 1934 දී රබ ...

Telephone94 011 2395561
Fax94 011 2304813
E-mail
ශ්‍රී ලංකා රේගුව

40,ප්‍රධාන වීදිය","කොළඹ 11,

www.customs.gov.lk

Telephone+94 11 2470945-8
Fax+94 11 2446364
E-mail
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 02,

www.doc.gov.lk

දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර “රටේ සමස්ත නිෂ්පාදනය, ආදායම සහ රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම තුළින් සහ එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධනයට දායකත්වයක් ලබා දෙමින් ජන ජීවිතයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවා හොඳ ජීවන මට්ටමක් ජනතාවට ලබා දීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන රජයේ වෙළඳ ප්‍රත ...

Telephone+94 011 2329733 / +94 011 2346114
Fax+94 011 2430233 / +94 011 2382490
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website