අලේපණRSS

ද ක්ලැසික් කලෙක්ෂන්

117 ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 250 4991
ඩොලර් සංස්ථාව

212/57, බෝධිරාජ මාවත, ,

Telephone+94 11 243 3555
හසීනාස්

121 ඊ, 1 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 77 768 5711 / +94 72 768 5711
සුපුන් සුපර් සෙන්ටර් (පුද්) සමාගම

16, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, ,

Telephone+94 11 250 4908
ශ්‍රීනා පැලස්

61, බේස් ලයින් පාර, බොරැල්ල, ,

www.srinapalace.com

Telephone+94 11 269 4042
සැලුන් සෙවන්ත් ඇවිනියු

1, ෂොපින් ප්ලාසා, ගාලු මුවදොර හෝටලය, ,

Telephone+94 11 238 2992
රුසාන් වළඳ මධ ස්ථානය

211-213, දෙවන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 238 9399
ඔරිෆ්ලේම්

77, ධර්මපාල මාවත, ,

www.oriflame.lk

Telephone+94 11 588 8000
Fax+94 11 471 4970
E-mail
නෝලිමිට්

18, කව්ඩාන පාර, ,

www.nolimit.lk

Telephone+94 11 273 7441
Fax+94 11 271 8774
මොඩර්න් බියුටි

174 බී / 11, 2 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 77 768 7200
ජැනට් සැලුන් ඇන්ඩ් ස්පාස් (පුද්) සමාගම

නො 269, ගාළු පාර, ,

janet-ayurveda.com

Telephone+94 11 420 0022
Fax+94 11 420 0024
E-mail
එම්සො සමාගම

100, ග්ලේනි වීදිය, ,

Telephone+94 11 231 6100
ෆොරේවර් ස්කින් නැචුරල් (පුද්)සමාගම

287/2බී, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

www.4everskinnaturals.com

Telephone+94 11 282 8000
Fax+94 11 281 9886
E-mail
වස්තාන්ස්

244, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 236 0330
විසාකාමාල්

9-1/1, 1 වන මහල, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

visakamals.com

Telephone+94 11 281 0968
ද පර්ෆියුම්රී ගලදාරි

ගලදාරි, 64, ලෝටස් පාර, ,

www.parfumeriestore.com

Telephone+94 11 328 8579
E-mail
ද පර්ෆියුම්රී කොළඹ 04

ජී-1-31, පහත මහල, මැජස්ටික් සිටි, ,

www.parfumeriestore.com

Telephone+94 11 328 8575
ද පර්ෆියුම්රී කොළඹ 03

1-52/ 1-55, 1 වන මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

www.parfumeriestore.com

Telephone+94 11 257 7977
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website