සම්භාහන සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානRSS

ක්‍රිස්ටෙල් ස්කින් ක්ලීනික් ඇන්ඩ් හෙයා ලොස්ට් ට්‍රීට්මන්ට්ස්

47/1, ගාලු පාර, ,

www.christellskin.com

Telephone+94 112 508 735, +94 115 841 932
E-mail

Quan Spa

0 reviews
Quan Spa

වැලිගම බේ මැරියට් රිසොට් & ස්පා, 700, මාතර පාර, ,

Visit for a rejuvenating spa experience.

ටෙක්නික් ඉන්ටනැෂනල්

81/1, හොර්ටන් පෙදෙස, ,

www.techniq.lk/salon_spa

Telephone+94 11 268 8787
E-mail

ද ස්පා

0 reviews
ද ස්පා

32ඒ, හොර්ටන් පෙදෙස, ,

www.thespa.lk

Telephone+94 77 038 9895
E-mail
ද සිනමන් ස්පා කොළඹ 03

594/3, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 488 3989
ද සිනමන් ස්පා කොළඹ 01

ග්රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය, 2, යොර්ක් වීදිය, ,

Telephone+94 11 494 2226
සුනිරෝමා ස්පා

ඉන්ද්‍රා රිජන්ට්, 383, ආර් ඒ ද මැල් මාවත, ,

Telephone+94 11 574 6903
ස්පා සීලොන්

ලන්දේසි රෝහල, වෙළඳ සංකීර්ණය, ලංකා බැංකුව මාවත, ,

lk.spaceylon.com

Telephone+94 11 244 1931 / +94 11 566 6663
ෂෙරී ලුයිස්

18, ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් ඇවනියු, ,

www.reedlanka.com

Telephone+94 11 258 8818
Fax+94 11 258 3662
E-mail
සහස්රා

19-1/1, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 258 0795
මැක්ස් බියුටි විලා

120, බාර්න්ස් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 269 7241
කෙමාරා කොළඹ 07

නා. 14, රීඩ් ඇවිනියු, ,

www.kemaralife.com

Telephone+94 11 269 6498
E-mail
කෙමාරා කොළඹ 06

107/1, හැම්ඩෙන් පටුමග, ,

www.kemaralife.com

Telephone+94 11 258 0573
E-mail
ලවීෂා ෆුට් ස්පා

168, මායා ඇවිනියු, ,

Telephone+94 11 205 5121
ෆුට් ස්පා

147, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 255 5575
බියෝටා වෙද පියස

25, පාර්ක් ඇවිනියු, ,

Telephone+94 11 566 3588
බියුටි ෆුට් කේයාර්

42, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 236 8552
අස්මාරා ස්පා මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි පුද් සමාගම

89 1/1,ගාළු පාර, ,

azmaaraspa.com

Telephone+94 11 208 1400
Fax+94 11 208 1401
E-mail
ඇස්පාරා

30, සර් මොහොමඩ් මාකන් මාකර් මාවත, ,

Telephone+94 11 242 2001
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website