තානාපති කාර්යාල: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාල ඉරාන

5, නිදහස් මාවත, ,

Telephone+94 11 268 1018
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය තායිලන්තය

9th Floor, Green Lanka Towers 48/46, Navam Mawatha, ,

Telephone:0094 11 2302500-3
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය රුසියාව

62, Sir Ernest de Silva Mawatha, ,

Telephone0094 11 2573555
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය පලස්ථීනය

P. O. Box 204, 110-10, Wijerama Mawatha, ,

Telephone0094 11 2695991
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ෆින්ලන්තය

P. O. Box. 161, 36,, ,

Telephone0094 11 327707
Fax0094 11 449586
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය යුරෝපීය කොමිසම

26, Sir Marcus Fernando Mawatha, ,

Telephone0094 11 2674413
Fax0094 11 698820
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ඩෙන්මාර්කයේ

36, D.R.Wijewardene Mawatha, ,

Telephone0094 11 447806
Fax0094 11 449586
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය චෙක් ජනරජයේ

50-Niti Marg Chanakyapuri, ,

Telephone26110205
E-mail
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව - කොළඹ

Suhurupaya, Sri Subhuthipura Road,, ,

www.immigration.gov.lk

Hotline : 1962

Telephone+94 112 101 500
Fax+94 11 2885358
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය ඊජිප්තුව.

39,Lester James Peiris Mawatha, ,

Telephone+94 11 250 8752
Fax+94 11 258 5292
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය ඉරාකය

19, Barnes Place, ,

www.mofa.gov.iq/colombo/

Telephone(+94) 11 269 8600 (+94) 11 574 7067
Fax(+94) 11 269 6613
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය පාකිස්ථානය

No 42, & 44 Bullers Lane, ,

www.pakistanhc.lk

Telephone+94-11 205 5681 / +94-11 205 5682
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් තානාපති කාර්‍යාලය සෞදි අරාබිය

No. 43, Horton Place, Colombo 07, ,

Telephone0094112682087/0094112682089/ 0094115333823/ 0094115333826
Fax0094115333237, 0094112682088
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය සයිප්‍රස්

Green Lanka Towers, 8th Floor 46/46, Nawam Mawatha, ,

Telephone+94 112302533
Fax+94 112302534
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉතියෝපියාවේ

No. 59/17, Byrde Place Kerulapana, ,

Telephone(+94) 11 432 4392/ 258 9041 (+94) 117 575 775
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website