රාජ්‍ය දූත කාර්යාලRSS

යුක්රේන නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

40/1, ඩික්මන් පාර, ,

Telephone+94 112588924
E-mail
ස්වීඩන් නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

3, ආර්.ඒ. ද මෙල් මාවත, ,

Telephone+94 0777687941
E-mail
ස්පාඤ්ඥ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

09 වැනි මහල, බටහිර කුලුන, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

Telephone+94 115 533 500 /1
E-mail
ස්ලොවේනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

අංක 100, හොටෙල් පාර, ,

Telephone+94 112738548
Fax+94 112738548
E-mail
ස්ලොවැක් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

130, පළමු මහල, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, ,

Telephone+94 112369836/7
Fax+94 112369896
E-mail
සර්බියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

07, සිරිපා පටුමග, ,

Telephone+94 115348800/1
Fax+94 112553029
E-mail
රොමේනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

සුයිස් හෝටලය, අංක 30, සංඝරාජ මාවත, ,

Telephone+94 114523640
Fax+94 114523653
E-mail
පෘතුගාල් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

10, හෙම්සිංහ මාවත, කොස්වත්ත, ,

Telephone+94 112862867
E-mail
පෝලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

117, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

Telephone+94 112306855
Fax+94 112439031
E-mail
මෝල්ටා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

8, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, ,

Telephone+94 112575511
Fax+94 112577385
E-mail
ලිතුවේනියානු ජනරජයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

33 මහල, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයCentre, Colombo 01, ,

Telephone+94 112434000
Fax+94 112434049
E-mail
ලැට්වියාවේ ජනරජයේ ගෞරවනීය උපදේශන

06, ෆ්ලවර් ටෙරස්, ,

Telephone+94 112385661
Fax+94 112385660
E-mail
කසකස්තානයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

60/7, 1/1 , හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone011-2684420 / 0112684423/ 0112684040/ 0777352780
Fax011 2506596/ 011-2684228
E-mail
ක්‍රිගිස් ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

ඔලි්ම්පික් නිවස, 10019, නිදහස් පෙදෙස, ,

Telephone011-2684420 / 0112684423/ 0112684040/ 0777352780
Fax011 2506596/ 011-2684228
E-mail
අයර්ලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

72 සී, නව බුලර්ස් මාවත, ,

Telephone+94 112587895
Fax+94 112598705
E-mail
අයිස්ලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

08, හුණූපිටිය හරස් පාර, ,

Telephone+94 112479710
Fax+94 112449504
E-mail
හංගේරියාවේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

02, නාවල පාර, නාරහේන්පිට, ,

Telephone+94 12589960/6
E-mail
ග්‍රීසියේ ගරු කොන්සල් ජනරාල්

48, පාර්ක්වේ පාර, ,

Telephone+94 112300782 / 112300783
E-mail
ජෝර්ජියාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

59/17, බයිඩි පෙදෙස, කිරුළපන, ,

Telephone+94 114324392
E-mail
ප්‍රංශයේ ගරු කොන්සල් ජනරාල්

11, හිල් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone0812214148
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website