රාජ්‍ය දූත කාර්යාල: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ඇෆ්ගනිස්තාන තානාපති කාර්යාලය

Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, ,

Office Address : Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, Kabul - Afghanistan Office Days : Monday to Friday Office Hours : 8.30 a.m. to 4.30 p.m. Time Difference : - 1.00 hour Country Code ...

Telephone202231952
Fax202231953
E-mail
ඉතලි එමිබසි

55, ජාවත්ත පාර, ,

www.italy-vfs.com

55, Jawatta Road, Colombo 5. Phone :0094 11 508418 OR 0094 11 588388 Fax : 074 712272 Email : [email protected]

Telephone+94 11 258 8388
Fax+94 11 258 8622
E-mail
ඉතියෝපියානු තානාපති කාර්යාලය

අංක 875, ,

අදීස් අබාබා, ඉතියෝපියාව

Telephone+251 116154681, +251 118334175
Fax+251 116154785
E-mail
ඉන්ඩියන් හයි කමිෂන්

36-38, ගාලු පාර,

www.hcicolombo.org

36-38, Galle Road, Colombo 3. Phone :0094 11 2421605 OR 0094 11 2422788 Email : [email protected] OR [email protected]

Telephone+94 11 232 7587 / +94 11 242 1605
Fax+94 11 244 6403 / +94 11 244 8166
E-mail
ඉන්දුනිසියා එමිබසිය

400/50,සරානා පාර, ,

Address: 400/50,Sarana Road, Off Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Contact Number:2674337

Telephone+9411 267 4337
ඉරප් එමිබසි

19, බාන්ස් පෙදෙස,

19, Barnes Place, Colombo 7. Phone :0094 11 2698733

Telephone+94 11 269 8600
කැනේඩියන් හයි කොමිෂන්

33ඒ, 5 වැනි පාර, කොල්ලුපිටිය,

www.canadainternational.gc.ca/sri_lanka/index.aspx?lang=eng

6, Gregory’s Road P O Box 1006 Colombo 07 Phone : 0094 11 5226232 OR 0094 11 5226298 Email : [email protected]

Telephone+94 11 522 6232
Fax+94 11 522 6296
E-mail
කියුබා එමිබසි

අංක.27, ඇන්ඩ්‍රසන් පාර,

www.cubadiplomatica.cu/srilanka/EN/Home.aspx

Telephone+94 11 250 1583
Fax+94 11 259 4381
E-mail
කුවෙටි එමිබසි

292, බෙෘද්ධාලෝක මාවත,

www.kuwaitembassy.net

292, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07 Phone :0094 11 2597958-60 Email : [email protected]

Telephone+94 11 259 7958 / +94 11 259 7960
Fax+94 11 259 7954
E-mail
කොරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය

98, ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 9036
E-mail
චයිනිස් එමිබසි

381, බෙෘද්ධාලෝක මාවත,

lk.china-embassy.org/eng/

381, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Phone : 0094 11 2694491 Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 8610
E-mail
චෙක් රිපබිලික්

අංක. 15, මිලි පොස්ටි පෙදෙස,

Delmon Holdings Building, Level 02 No. 15, Mile Post Avenue Colombo 03 Sri Lanka

Telephone+94 11 555 5218
Fax+94 11 237 5852
ජපන් එමිබසිය

අංක.20, ශ්‍රි මත් ආ.ජි. සේනානායක මාවත,

www.lk.emb-japan.go.jp

Telephone+94 11 269 3831
Fax+94-11-269 8629
E-mail
ජර්මන් එමිබසි

40, ඇල්ෆඩි හවුස් පෙදෙස,

www.colombo.diplo.de

40, Alfred House Avenue, Colombo 3 Phone :0094 11 2580431 Fax :0094 11 580440 Email : [email protected]

Telephone+94 11 258 0431
Fax+94 11 258 0440
E-mail
ඩෙන්මාර්ක් කන්සියුලිටෙ

Unit #5-3C, ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය,

Telephone+94 11 555 6699
Fax+94 11 555 4545
E-mail
තායිලන්තය

48/46, නවම් මාවත, , , 700

Telephone+94 11 230 2500 / +94 11 230 2503
E-mail
තුර්කිය

547, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 500 375
නෙදර්ලන්ත එමිබසිය

25, ටොරිනිටන් පෙදෙස,

25, Torrington Avenue, Colombo 7. Phone :0094 11 2596914 Email : [email protected] Web : http://www.netherlandsembassy.com

Telephone+94 11 259 6914
E-mail
නේපාල එමිබසිය

153, කිංසි පාර,

www.nepalembassy.lk

153, Kynsey Road, Colombo 8. Phone :0094 11 2689656/7 Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 9656/7
Fax+94 11 268 9655
E-mail
නොර්වෙි

49 බුලර්ස් පාර,

www.norway.lk

Telephone+94 11 560 8700
Fax+94 11 560 8799
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website