විදෙස් රැකියා ඒජන්සිRSS

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය

234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, ,

www.slbfe.lk

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE), the foremost organisation looking after the welfare aspects of Sri Lanka’s migrant workers and their families was established in 1985 under the Act No. 21 and amended by Act No. 4 of 1994 and Act No.56 o ...

Telephone+94 112 864101 – 105 +94 112880500
Fax94 11 2879903
E-mail
අල් අබ්බාන් ට්‍රැවල්ස්

15, 1එස් ,පළමු මහල , මරදාන පාර, ,

(Labour Licence No :2330) Licencee:Mr INIGALA DALUKOTUWE GEDARA MOHAMED FAWZUL AMEER HALEEM Address: NO.15, 1ST FLOOR MADAWALA ROAD KATUGASTOTA Telephone :081-2500500, 501, 0777-663380 Fax: 081-2500501 Email :[email protected]

Telephone081-2500500, 501, 0777-663380
Fax081-2500501
E-mail
අල් අබ්බාන් එජන්සි

65/බී/1, බේස්ලයින් පාර, බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :2081) Licencee:Mr. INIGALA DALUKOTUWA GEDARA MOHAMED FAWSUL AMEER HALEEM Address: NO.65/B/1, BASELINE ROAD BORELLA COLOMBO 08 Telephone :112689860/1,0777663380 Fax: 112689861 Email :[email protected]

Telephone112689860/1,0777663380
Fax112689861
E-mail
අල් ටවි ට්‍රැවල්ස්

38, දඹුල්ල පාර, ,

(Labour Licence No :2465) Licencee:Mr MOHAMED SAREEF MOHAMED HANIFFA Address: NO. 38 DAMBULLA ROAD KURUNAGALA Telephone :037-4930930,037-7210207,037-2232077,072-6008462 Fax: 037-2232077 Email :[email protected]

Telephone037-4930930,037-7210207,037-2232077,072-6008462
Fax037-2232077
E-mail
අල් රුබි ට්‍රැවල්ස් ට්‍රෙිඩින් ඇන්ඩි මාකටින් පුද්ගලික සමාගම

717/1 ප්‍රධාන පාර, ,

(Labour Licence No :2548) Licencee:Mr ATHAMBAWA MOHAMED FAIZAL Address: NO. 717/1 MAIN STREET, KALMUNAI Telephone :0672224183,0777708914 Fax: 0672224183 Email :[email protected]

Telephone0672224183,0777708914
Fax0672224183
E-mail
අල් මහාරාම ට්‍රැවල්ස්

342 ජුම්මහා පාර, ,

(Labour Licence No :2052) Licencee:Mr. ADAM BAWA SAMMOON Address: NO.342 JUMMAH MASJID ROAD ODDAMAVADI Telephone :065-2257396,0777-349052 Fax: 065-2257760 Email :[email protected]

Telephone065-2257396,0777-349052
Fax065-2257760
E-mail
අකියෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම

534, සිංහාර මුල්ල, ,

(Labour Licence No :2866) Licencee:Mrs MARKEWITAGE INOKA PRIYADARSHANI PERERA WIJEWARDENA Address: NO.534, LIO ROAD SINHARAMULLA KELANIYA Telephone :0112905304,0772224265 Fax: 0112905304 Email :[email protected]

Telephone0112905304,0772224265
Fax0112905304
E-mail
ඇටිකන් ස්පෙන්ස් රිසොසස් පුද්ගලික සමාගම

315 වොක්ෂල් ස්ට්‍රිට්, ,

(Labour Licence No :2257) Licencee:Mr GEMUNU PRASANNA JAYASUNDARA GOONEWARDENA Address: NO. 315 VAUXHALL STREET COLOMBO 02 Telephone :11-2308308,2300130 Fax: 112300130 Email :[email protected]

Telephone11-2308308,2300130
Fax112300130
E-mail
එයාර් ට්‍රස්ටි

945 945 1/1,මරදාන පාර, ,

(Labour Licence No :2490) Licencee:Mrs MOHAMED LEBBE RIZMINA BEGUM Address: NO. 945 945 1/1,MARADANA ROAD COLOMBO 08 Telephone :112676777,0777245438 Fax: 112676777 Email :[email protected]

Telephone112676777,0777245438
Fax112676777
E-mail
එයාර් ශ්‍රී ලංකන් එන්ටප්‍රයිසස්

96 කොළඔ පාර, ,

(Labour Licence No :2171) Licencee:Ms WATUWALA MADAGEDARA SADNA RUKMAL GUNASOMA Address: NO.96 COLOMBO ROAD PERADENIYA Telephone :0812389743,0812387870,0777589058 Fax: 0812389743 Email :[email protected]

Telephone0812389743,0812387870,0777589058
Fax812389743
E-mail
එයාර් සෙනෙර ග්‍රෝබල් ට්‍රැවල් පුද්ගලික සමාගම

108 1/1,එස් මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන, ,

(Labour Licence No :2048) Licencee:Mr. MOHAMED ZAWAHIR MOHAMED DILSHAD Address: NO.108 1/1,S.MAHINDAHIMI MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :112669222,0726310129 Fax: 112669220 Email :[email protected]

Telephone112669222,0726310129
Fax112669220
E-mail
එයාර් කින්ස් පුද්ගලික සමාගම

532/1 කොල්ලුපිටිය පාර, ,

(Labour Licence No :1791) Licencee:Mr. MOHAMED SHERIFF KAMAL ABDUL NAZAR Address: NO.532/1 KOLLUPITIYA ROAD COLOMBO 03 Telephone :112375750,51,52, Fax: 112375596 Email :[email protected]

Telephone112375750,51,52
Fax112375596
E-mail
එශියන් ට්‍රැවල්ස්

307/1 ජයන්ති විරසේකර මාවත, ,

(Labour Licence No :2786) Licencee:Mr ATHAM LEBBE IMAMUDEEN Address: NO.307/1 JAYANTHA WEERASEKARA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :0115240259,0115689923 Fax: 0115689923 Email :[email protected]

Telephone0115240259,0115689923
Fax0115689923
E-mail
අහලාන් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

71 ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, ,

(Labour Licence No :0691) Licencee:Mr. NAGOOR MEERAN MUZAMMIL Address: NO.71 ANANADA RAJAKARUNA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :113091338, 112691676, 0777679141 Fax: 11269156 Email :[email protected]

Telephone113091338, 112691676, 0777679141
Fax11269156
E-mail
ඒ එචි බි ට්‍රැවල්ස් රිසලුෂන් එජන්සි

395 1/1 ග්‍රැන්ඩිපාස් පාර, ,

(Labour Licence No :2599) Licencee:Mr MOHAMED AZEEZ MOHAMED ABDULLA Address: NO. 395 1/1 GRANDPASS ROAD COLOMBO 14 Telephone :112439929,0772489919 Fax: 112439929 Email :[email protected]

Telephone112439929,0772489919
Fax112439929
E-mail
අෆ්රා ටුවර්ස් ඇන්ඩි ට්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගම

.49, ශ්‍රි සරනංකර මාවත, ,

(Labour Licence No :1386) Licencee:Mr. MOHAMED SULTHAN ALI ASHROFF Address: NO.49, SRI SANGARAJA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :011-2334395,011-2382526/7,0777-312651,0777662250 Fax: 011-2382528 Email :[email protected]

Telephone011-2334395,011-2382526/7,0777-312651,0777662250
Fax011-2382528
E-mail
අෆ්රා මෙන් පවර්

309, ප්‍රධාන පාර, ,

(Labour Licence No :2746) Licencee:Mr MOHAMED HANIFFA MOHAMED NAWAS Address: NO.309, MAIN STREET, KATTANKUDY Telephone :0652247889,,0773419611,0777626863 Fax: 0652248366 Email :[email protected]

Telephone0652247889,,0773419611,0777626863
Fax0652248366
E-mail
අෆ්ලා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

,

(Labour Licence No :2558) Licencee:Mr ABDUL GAFOOR MOHAMED FARHAN Address: MPCS ROAD MAVADICHENAI VALACHCHENAI Telephone :0652257359,0777967781 Fax: 0652257887 Email :[email protected]

Telephone0652257359,0777967781
Fax0652257887
E-mail
අඩිහාරි ෆෝරින් එම්ප්‍රෝයිමන්ට් එජන්සි

225/1 දෙහිවල පාර, ,

(Labour Licence No :1493) Licencee:Mr. KALUWALGODA WALAWWE NISHANTHA SENANAYAKE Address: NO.225/1 DEHIWALA ROAD BORALESGAMUWA Telephone :0777714314,112545959 Fax: 115516334 Email :[email protected]

Telephone0777714314,112545959
Fax115516334
E-mail
අඩිෂා ෆෝරින් එම්පෝයිමන්ට් එජන්සිය

116 /1 /1 රත්නපුර පාර, ,

(Labour Licence No :2506) Licencee:Mr NIMAL DEVAMUNI Address: NO. 116 /1 /1 RATHNAPURA ROAD AVISSAWELLA Telephone :0362231430,0729791227 Fax: 0362231430 Email :[email protected]

Telephone0362231430,0729791227
Fax0362231430
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website