විදෙස් රැකියා ඒජන්සිRSS

අල් අබ්බාන් ට්‍රැවල්ස්

15, 1එස් ,පළමු මහල , මරදාන පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2330) බලපත්‍රලාභියා: ඉනිගල දළුකොටුවේ ගෙදර මොහොමඩ් ෆවුසුල් අමීර් හලීම් මහතා ලිපිනය: අංක 15, 1 වන මහල මඩවල පාර කටුගස්තොට දුරකථන :081-2500500, 501, 0777-663380 ෆැක්ස්: 081-2500501 විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

Telephone081-2500500, 501, 0777-663380
Fax081-2500501
E-mail
අල් ටවි ට්‍රැවල්ස්

38, දඹුල්ල පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2465) බලපත්‍රලාභියා: මොහොමඩ් සරීෆ් මොහොමඩ් හනිෆා මහතා ලිපිනය: නැත.

Telephone037-4930930,037-7210207,037-2232077,072-6008462
Fax037-2232077
E-mail
අල් රුබි ට්‍රැවල්ස් ට්‍රෙිඩින් ඇන්ඩි මාකටින් පුද්ගලික සමාගම

717/1 ප්‍රධාන පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2548) බලපත්‍රලාභියා: ආතම්බවා මොහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා

Telephone0672224183,0777708914
Fax0672224183
E-mail
අල් මහාරාම ට්‍රැවල්ස්

342 ජුම්මහා පාර, ,

(Labour Licence No :2052) Licencee:Mr. ADAM BAWA SAMMOON Address: NO.342 JUMMAH MASJID ROAD ODDAMAVADI Telephone :065-2257396,0777-349052 Fax: 065-2257760 Email :[email protected]

Telephone065-2257396,0777-349052
Fax065-2257760
E-mail
අකියෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම

534, සිංහාර මුල්ල, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2052) බලපත්‍රලාභියා: Mr. ආදම් බාවා සැමූන්

Telephone0112905304,0772224265
Fax0112905304
E-mail
ඇටිකන් ස්පෙන්ස් රිසොසස් පුද්ගලික සමාගම

315 වොක්ෂල් ස්ට්‍රිට්, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2257) බලපත්‍රලාභියා: ගැමුණු ප්‍රසන්න ජයසුන්දර ගුණවර්ධන මහතා

Telephone11-2308308,2300130
Fax112300130
E-mail
එයාර් ට්‍රස්ටි

945 945 1/1,මරදාන පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2490) බලපත්‍රලාභියා: මොහොමඩ් ලෙබ්බේ රිස්මිනා බෙගම් මහත්මිය

Telephone112676777,0777245438
Fax112676777
E-mail
එයාර් ශ්‍රී ලංකන් එන්ටප්‍රයිසස්

96 කොළඔ පාර, ,

(Labour Licence No :2171) Licencee:Ms WATUWALA MADAGEDARA SADNA RUKMAL GUNASOMA

Telephone0812389743,0812387870,0777589058
Fax812389743
E-mail
එයාර් සෙනෙර ග්‍රෝබල් ට්‍රැවල් පුද්ගලික සමාගම

108 1/1,එස් මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2048) බලපත්‍රලාභියා: Mr. මොහොමඩ් සවාහිර් මොහොමඩ් ඩිල්ෂාඩ්

Telephone112669222,0726310129
Fax112669220
E-mail
එයාර් කින්ස් පුද්ගලික සමාගම

532/1 කොල්ලුපිටිය පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :1791) බලපත්‍රලාභියා: Mr. මොහොමඩ් ෂෙරිෆ් කමල් අබ්දුල් නසාර්

Telephone112375750,51,52
Fax112375596
E-mail
එශියන් ට්‍රැවල්ස්

307/1 ජයන්ති විරසේකර මාවත, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2786) බලපත්‍රලාභියා: ආතම් ලෙබ්බේ ඉමමුදීන් මහතා

Telephone0115240259,0115689923
Fax0115689923
E-mail
අහලාන් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

71 ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :0691) බලපත්‍රලාභියා: Mr. නාගූර් මීරාන් මුසම්මිල්

Telephone113091338, 112691676, 0777679141
Fax11269156
E-mail
ඒ එචි බි ට්‍රැවල්ස් රිසලුෂන් එජන්සි

395 1/1 ග්‍රැන්ඩිපාස් පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2599) බලපත්‍රලාභියා: මොහොමඩ් අසීස් මොහොමඩ් අබ්දුල්ලා මහතා

Telephone112439929,0772489919
Fax112439929
E-mail
අෆ්රා ටුවර්ස් ඇන්ඩි ට්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගම

.49, ශ්‍රි සරනංකර මාවත, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :1386) බලපත්‍රලාභියා: Mr. මොහොමඩ් සුල්තාන් අලි අෂ්රොෆ්

Telephone011-2334395,011-2382526/7,0777-312651,0777662250
Fax011-2382528
E-mail
අෆ්රා මෙන් පවර්

309, ප්‍රධාන පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2746) බලපත්‍රලාභියා: මොහොමඩ් හනිෆා මොහොමඩ් නවාස් මහතා

Telephone0652247889,,0773419611,0777626863
Fax0652248366
E-mail
අෆ්ලා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2558) බලපත්‍රලාභියා: අබ්දුල් ගෆූර් මොහොමඩ් ෆර්හාන් මහතා

Telephone0652257359,0777967781
Fax0652257887
E-mail
අඩිහාරි ෆෝරින් එම්ප්‍රෝයිමන්ට් එජන්සි

225/1 දෙහිවල පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :1493) බලපත්‍රලාභියා: Mr. කලුවල්ගොඩ වලව්වේ නිශාන්ත සේනානායක

Telephone0777714314,112545959
Fax115516334
E-mail
අඩිෂා ෆෝරින් එම්පෝයිමන්ට් එජන්සිය

116 /1 /1 රත්නපුර පාර, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :2506) බලපත්‍රලාභියා: නිමල් දේවමුණි මහතා

Telephone0362231430,0729791227
Fax0362231430
E-mail

අකුරා

0 reviews
අකුරා

53, ඹරාබි මාවත, පළමු කොටස, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :0613) බලපත්‍රලාභියා: මුතුතන්ත්‍රිගේ ප්‍රියලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා

Telephone115875567,115875568/69,0773124416,0773124433
Fax112441339
E-mail
අකි ජාත්‍යන්තර රික්වෙයාමන්ට් කවුස්සුලේෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

02,ලක්සිරි ගාඩින්ස් , බොරැල්ල, ,

(කම්කරු බලපත්‍ර අංකය :1286) බලපත්‍රලාභියා: Mr. ඉන්ද්‍රජිත් ජෝසප් ඉෂාම් යූසුෆ්

Telephone112677121,112681232,112684145,0772121222
Fax112684947
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website