රාත්‍රී සමාජශාලාRSS

ටෙක්සාස්

නො 594/2, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 71 412 4189
සන්හිල් ගෘප් ඔෆ් හොටෙල්ස්

No 26, පාමයිරා ඇවිනියු, කොල්ලුපිටිය, ,

www.sunhill.lk/hotels.html

Telephone+94 11 258 2727 / +94 11 253 5595
Fax+94 11 255 4572
සන්සිබා

32b 1/1, සර් මොහොමඩ් මැකන් මාකර් මාවත, ,

Telephone+94 11 485 9496
සටාර්ඩස්ට් කැසිනෝ

9, 15 වන පටුමග, ,

Telephone+94 11 257 3493
රිදම් ඇන්ඩ් බ්ලු - කොළඹ 04

19/1, ඩෙිසි වීලා ඇවිනියු, ,

Telephone+94 77 777 7017
ග්‍රැෆිටි

112, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94 11 259 6883

ඩීස්

0 reviews
ඩීස්

31, හොර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 77 771 3313
කොන්ටිනෙන්ටල් ක්ලබ්

425, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 259 5432
නිවොව් ක්ලබ්

25, ගාළු මුවදර මැද පාර, ,

ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලය, 25, ගාළු මුවදර මැද පාර, කොළඹ 03

Telephone+94 11 462 1721
සීඇන්සිස්

29, මෙට්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 268 2945
එන් ලෞන්ජ් බාර්

31, හොර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 77 285 7148
කැලැන්සිස්

29, මෙට්ලන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

Telephone+94 11 268 2945
පියර් 3

නො.38එෆ්, ඩි.ආර් විජෙවර්ධන මාවත, ,

Telephone+94 71 412 4198
ලෂ් බොලිවුඩ්

නො 21, ඩෙවෝස් ඇවිනියු, ,

www.sunhill.lk/lush_bollywood.html

Telephone+94 71 412 4188
ෆ්ලෙම් කැරොකේ

26, පාමායිරා ඇවිනියු, ,

Telephone+94 71 412 4193
බ්ලිස්

No 38, දුම්රිය පල පාර, ,

Telephone+94 71 516 4164
ක්ලබි අමු සියුමි

ගොල් ෆේස් මැද පාර, ,

25, Taj Samudra, Galle Face Centre Road, Colombo 03

Telephone+94 77 753 7502
ඇමොසෙයුමි

ගාලු පාර, ,

www.ballyscolombo.com

2, Galle Face Court 02, Galle Road, Colombo 03

Telephone+94 11 489 4477
බෙලීස් කැසිනෝ

34, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.ballyscolombo.com

Telephone+94 11 555 6555/ +94 11 233 1151
ටෝකීයෝ ක්ලබ්

502/1 ගාළු මුවදුර ‍ටෙරස්, ,

Telephone+94 11 257 4125

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29308 listings, 925 categories and 102 owners in our website