කාන්තා පක්ෂයRSS

කමිසන්ස්

22 ඩබිලිචි ඒ විජේවර්ධන මාවත, ,

Telephone+94 11 573 7899
ගයිල් සාරි මන්දිර්

කෙසර් ස්ට්‍රිටි, ,

Clothing Store

Telephone077 741 0184 (Mobile)
සැවින්ගෝ

166 / 7බී, බෙල්ලන්විල,, ,

Telephone+94 11 232 0127 / +94 11 244 7698
E-mail
ගනේෂා ටෙක්ස් ටයිල්ස්

,

www.ganeshtextiles.lk

Telephone+94 11 232 5128 / +94 11 234 3078
E-mail
සාරි ස්ටුඩියෝ

8/2, රොස්මිඩි පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 259 6355
නො ලිමිටි පල්ලු

21 කවුඩාන පාර, ,

Telephone+94 11 268 3521
සාරි මන්දිර් පුද්ගලික සමාගම

65 ඩබිලිවි ඒ සිල්වා මාවත, ,

www.odel.lk

Telephone+94 11 268 2712/3
සරත්ස්

2-36, පළමු මහල මැජෙක්සිටි සිටි, ,

Telephone+94 11 232 0824
ඹඩෙල් සාරි බාර්

අංක 05, ඇලෙක්සැන්ඩා පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 258 1988
රෝමා ෆෝ

14, ප්‍රධාන පාර, ,

www.romafour.com

Telephone+94 11 258 0950
E-mail
රන්ජනාස්

127, ප්‍රධාන පාර, ,

රිතිහි

19 ඇල්ෆඩි හවුස් ගාඩින්ස්, ,

Telephone+94 11 268 9488
ගනේෂ් ටෙක්ස්ටයිල්ස්

81-83 , මෙන් ස්ට්‍රිටි, ,

Telephone+94 11 259 0060
සාරි හවුස් ශ්‍රී ලංකාව

34 ෆැෂන් හවුස් ලේන්, ඩින්ස් පාර, ,

sareehouse-srilanka.com

Saree House Sri Lanka is located at No.34, Fountain House Lane, Off Deans Road, Colombo 00200, Sri Lanka. You can contact Saree House Sri Lanka with telephone number +94 11 2 681343 or visit their website at http://sareehouse-srilanka.com . Saree Hou ...

Telephone+94 11 268 1343
ත්‍රාස් ෆැෂන් ශ්‍රි ලංකා

ක්‍රිඩාංගනය පාර.කලිවිජන්කඩුව, ,

tharsfashion.com

Thars fashion is an online shopping centre, which speaks a new language for traditional womens. It is located in Netherland and provides a service for all parts of the europe. One of the team located in India for provide a better services. Tharsfashion ...

E-mail
සුලලිත සාරිස්

10107, ,

Sulalita is here to please all your six yard dreams. We have Gorgeous Sarees to suit many moods and occasions. Most of our sarees are readily available with us in Colombo for your convenience.

E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website