කාන්තා පක්ෂයRSS

බුද්ධි බතික්

32, වෝඩ් පෙදෙස,, ,

Telephone+94 11 255 9090
බුද්ධි බතික්

32, වොඩි පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 259 5942
ෆැබිරික් ගැලරි

440 ,ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 271 6660
ෆැෂන් ෆබිරික්ස්

538, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 230 0630
7 ස්ටෝරිස් රංජනාස්

318, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 257 4414
අමිබ්‍රින්ස්

7/05 ගාලු පාර, ,

Ambrin’s – Exclusive Collection of Sarees, Bridal Lace and Dress Materials

Telephone+94 11 258 0893
E-mail
7 ස්ටෝරිස්

318 ගාලු පාර, ,

www.7stories.lk

The Parent Company RANJANAS was established in 1946. One cannot forget the famous BRANDS of SAREES, TEXTILE MATERIALS , Cotton, Silk ,Shirts, Vesties , Sarongs etc. which RANJANAS was marketing during the past and thus established a House-hold name for th ...

අක්ෂාන්නිල්

කඩුවෙල පාර, ,

www.achanil.com

Just a step away from the main junction of Malabe there is a large hoarding carrying the brand name of Achanil. A much awaited saree store to the bustling town of Malabe. The showroom was opened by Mr.N.R. Palliyaguruge on 10 April 2010. There is a wide r ...

Telephone+94 11 437 7777
Fax+94 11 233 3333
E-mail
විජය සාරි

පමුණුව පාර, ,

www.wijayasaree.lk

The success of the Saree is attributed to its total simplicity, practical comfort, and sense of luxury a woman experiences when she wears one. Simplicity is the main gem of a lady and likewise is a saree simple and comfort being the features that attribut ...

Telephone+94 11 289 7037
E-mail
අප්සරා සාරි සෙන්ටර්

113 දෙවැනි හරස් විදිය, ,

www.apsarassareecentre.com

Telephone+94 11 233 6799
Fax+94 11 247 0799
ලලිතා ජුවලරි මාර්ට් සමාගම

,

Company Details Company Name | ලලිතා ජුවලරි මාර්ට් සමාගම Product Description | Jewellery Telephone | +9411-2577454 Fax | +94 +94

Telephone+9411-2577454
කහිර් ජුවලරිස්

,

Telephone+94 11 554 1130
Fax+94 11 554 1131
E-mail
ඒ.කේ. එන්ටර්ප්‍රයිසස්

48, මහවත්ත පාර අඔුල්දෙනිය, ,

Telephone+94 11 283 3470

අලමි

0 reviews
අලමි

106/ඒ කොළඹ පාර කළුවැල්ල, ,

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website