සත්ව සායනRSS

සෙන්ට්‍රල් පෙට් කෙයාර්

94,අත්තිඩිය පාර, ,

We are treating all the companion and exotic animals and doing Artificial Insemination for dogs 94,Attidiya Rd,Bellanthota, Dehiwala

Telephone+94 77 346 0430
E-mail
පෙට් ප්ලෙස් ඇනිමල් ක්ලිනික්

202,හයිලේවල් පාර, කන්දලන්ද, ,

Dr,Nilantha Gunathilaka, Opening hours - 9.00am - 8.00pm Contact - 0772600512/ 0112894687

Telephone+94 77 260 0512
E-mail
සිටි පෙටි ඇනිමල් හෝස්පිටිල් අතුරුගිරිය

137/1, කඩුවෙල පාර, ,

www.citypet.lk

Veterinary care, surgeries, warding, boarding, Digital x ray, ultra sound scan, accessories

Telephone+94 71 841 9273 / +94 11 205 4074
E-mail
වෛද්‍ය නිලන්ත ගුණතිලක

202 හයිලෙවල් පාර, ,

PETS PLACE ANIMAL CLINIC Contact details: 0772600512 , 0112894687 Opening hours - 9.00am - 8.00pm

Telephone+94 77 260 0512 / +94 11 289 4687
E-mail
වෛද්‍ය චින්තා පොන්වීර

59/1,(ලංකා සතොස අසල), ,

Animal Clinic & Surgery Kiribathgoda (Next to Lanka Sathosa) Dr. Chintha Ponweera SLVC Reg. No. 946 Consultation Hours 8.30 am - 12.30pm 4.00 pm - 8.00pm

Telephone+94 71 884 7411
E-mail
සත්ව සායනය- කිරිබත්ගොඩ

59/1, කිරිබත්ගොඩ, ,

Animal Clinic & Surgery- Kiribathgoda (near Lanka Sathosa)

Telephone+94 71 884 7411
E-mail
රෝයල් වෙට් ප්‍රැක්ටිස්

24/2, ට්ක්ල් පාර, ,

Telephone+94 11 269 9008
සත්ව සායනය නුගේගොඩ

158 ඒ, සුභද්‍රාරාම පාර, ගම්සභා හන්දිය, ,

clinic.petadvisor.org

We are a Small Animal Clinic located in Nugegoda, in the outskirt of Colombo Sri Lanka. We know how much your pet means to you and your family. That's why we are committed to providing quality and friendly care to your pets. Our service extends to just ab ...

Telephone+94 77 666 9833
සත්ව සායනය සහ සැත්කම්

මිණුවන්ගොඩ පාර, උඩුගම්පොල, ,

Dr (Mrs) W.A.S. Prabodani (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone+94 71 530 2668
E-mail
සත්ව සායනය සහ සැත්කම්

කුරුණෑගල පාර, ,

Dr (Mrs) K.P.K Srimainna (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone+94 71 603 4268
මයි පෙට් සත්ව සායනය සහ සැත්කම්

මීගමුව පාර, ,

Dr (Ms) Amali G Thilakawardana (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Veterinary Mobile Services On Request(Colombo,Wattala,Ragama,Ja,Ela,Seeduwa,Negombo and Gampaha) My Pet Animal Clinic and Surgery, Negombo Road, Kandana, 11320

Telephone+94 71 682 4335 / +94 71 817 8636
හවුස් ඔෆ් පෙට් ඇනිමල් හොස්පිටල්

814, මීගමුව පාර, මල්කඩුවාව, ,

Dr. Sanjaya Wasala B.V.Sc (Hons), Pharm(SLMCC) , Dip in M-CIK(UK) Veterinary Surgeon

Telephone+94 71 844 8996
ආසිරි සත්ව සායනය සහ ශල්‍ය

4, ආතර් ක්ෂේත්‍ර වෙළෙඳ සංකීර්ණය, රෝහල පාර, ,

Dr (Mrs) C.Wickramaarachchi. (B.V.Sc) Sri Lanka Government Veterinary Surgeon - Ahaliyagoda 4, Arther Field Shopping Complex, Hospital Road, Avissawella, 10700

Telephone+94 77 728 6289
පෙට් කොයාර්

මීගමුව පාර, අරලියගහ හන්දිය, ,

Dr (Mrs) Tharangani Vincent B.V.Sc (Hons) Sri Lanka Veterinary Surgeon Government Veterinary Surgeon - Valachchena Negombo Road, Temple Junction, Dewalapola, 11102

Telephone+94 77 336 8756
පෙට් කොයාර්

නුවර පාර, බැළුම්මහර, ,

Dr S.K. Kolonnage B.V.Sc (Hons) Sri Lanka Veterinary Surgeon Pet Care, Kandy Road, Balummahara, Biyagama, 11650

Telephone+94 71 840 3846
පෙට් කොයාර් කෙයා සත්ත්ව රෝහල - කඳාන

201, දුම්රියපොළ පාර, ,

Dr Chandana Jayawardana (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Dr Chamara M.M.A (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone+94 77 661 6827
E-mail
සත්ව සායනය සහ සැත්කම් - මඩුවෙගෙදර

මඩුවෙගෙදර, ,

Dr K.H.D Chandani (B.V.Sc/M.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Animal Clinic and Surgery - Maduwegedara Attanagalla Road, Maduwegedara, Attanagalla, 11120

Telephone+94 77 388 1789
සත්ව සායනය සහ සැත්කම් - පස්යාල

නුවර පාර, ,

Dr K.H.D Chandani (B.V.Sc/M.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Animal Clinic and Surgery - Pasyala, Kandy Road, Pasyala, 11890

E-mail
පශු වෛද්‍ය රෝහල - වැලිසර

රාගම, , , , 11010

Dr (Mrs) P.Katugampala (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone011 - 2958128

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29319 listings, 925 categories and 102 owners in our website