සත්ව සායන: All Listings RSS

Filter listings...
ආසිරි සත්ව සායනය සහ ශල්‍ය

4, ආතර් ක්ෂේත්‍ර වෙළෙඳ සංකීර්ණය, රෝහල පාර, ,

Dr (Mrs) C.Wickramaarachchi. (B.V.Sc) Sri Lanka Government Veterinary Surgeon - Ahaliyagoda 4, Arther Field Shopping Complex, Hospital Road, Avissawella, 10700

Telephone+94 77 728 6289
ඇනලිටිකර් ඉන්ස්‍රටෘමන්ට්ස් (පුද්) සමාගම

100, ඇල්විටිගල මාවත, , , , 00800

Chemicals, Pet Care, Laboratory Equipment Services & Calibration, Construction & Mining Equipment Machinery

Telephone+94 11 2639000
ඔන්ටාර්ක් (පුද්) සමාගම

26 ඒ, එදිරිසිංහ පාර, මිරිහාන, , , , 10250

Chemicals, Pet Care

Telephone+94 11 4740954
දකුණු කොළඹ සත්ව රෝහල

සත්ත්ව රෝහල, , , , 10350

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2712496
නිව් ඇනිමල් ක්ලිනික්

132 ඒ, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, කොහුවල, , , , 10250

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2853087
පශු වෛද්‍ය රෝහල - වැලිසර

රාගම, , , , 11010

Dr (Mrs) P.Katugampala (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone011 - 2958128
පෙට් කොයාර්

මීගමුව පාර, අරලියගහ හන්දිය, ,

Dr (Mrs) Tharangani Vincent B.V.Sc (Hons) Sri Lanka Veterinary Surgeon Government Veterinary Surgeon - Valachchena Negombo Road, Temple Junction, Dewalapola, 11102

Telephone+94 77 336 8756
පෙට් කොයාර්

නුවර පාර, බැළුම්මහර, ,

Dr S.K. Kolonnage B.V.Sc (Hons) Sri Lanka Veterinary Surgeon Pet Care, Kandy Road, Balummahara, Biyagama, 11650

Telephone+94 71 840 3846
පෙට් කොයාර් කෙයා සත්ත්ව රෝහල - කඳාන

201, දුම්රියපොළ පාර, ,

Dr Chandana Jayawardana (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Dr Chamara M.M.A (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon

Telephone+94 77 661 6827
E-mail
පෙට් ප්ලෙස් ඇනිමල් ක්ලිනික්

202,හයිලේවල් පාර, කන්දලන්ද, ,

Dr,Nilantha Gunathilaka, Opening hours - 9.00am - 8.00pm Contact - 0772600512/ 0112894687

Telephone+94 77 260 0512
E-mail
පෙට් වී කෙයාර්

35, ස්ට්පල් වීදිය, , , , 00200

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2303554
පෙට් වෙට් සායනය

421/5, මලලසේකර මාවත, , , , 00700

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2599799
පෙට් ශොප්

74, බොන්ජින් පාර, , , , 013000

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2335058
බෙස්ට් කෙයා

ඒ, නාවල පාර, නාවල, , , , 10250

Chemicals, Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 7208068
මයි පෙට් සත්ව සායනය සහ සැත්කම්

මීගමුව පාර, ,

Dr (Ms) Amali G Thilakawardana (B.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Veterinary Mobile Services On Request(Colombo,Wattala,Ragama,Ja,Ela,Seeduwa,Negombo and Gampaha) My Pet Animal Clinic and Surgery, Negombo Road, Kandana, 11320

Telephone+94 71 682 4335 / +94 71 817 8636
වෙට්ප්‍රඩක්ට්ස්

57/14, රජමහ විහාර මාවත, පිටකෝට්ටේ, , ,

Chemicals, Pet Care 57/14, Rajamahavihara Mawatha, Pitakotte, Battaramulla, Western Province, 10120

Telephone+94 11 5024687
වෛද්‍ය චින්තා පොන්වීර

59/1,(ලංකා සතොස අසල), ,

Animal Clinic & Surgery Kiribathgoda (Next to Lanka Sathosa) Dr. Chintha Ponweera SLVC Reg. No. 946 Consultation Hours 8.30 am - 12.30pm 4.00 pm - 8.00pm

Telephone+94 71 884 7411
E-mail
වෛද්‍ය නිලන්ත ගුණතිලක

202 හයිලෙවල් පාර, ,

PETS PLACE ANIMAL CLINIC Contact details: 0772600512 , 0112894687 Opening hours - 9.00am - 8.00pm

Telephone+94 77 260 0512 / +94 11 289 4687
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website