මහල් නිවාස (Apartments)RSS

Altair

0 reviews

121A, Sir James Peiris Mawatha, ,

A one of a kind, luxury structure in Colombo; Altair is renowned for its unique design and architecture. The structure is approximately 919 feet tall with 63 levels and will deliver panoramic view of the Colombo skyline.

Telephone0117466550
යුනික් ටවර්ස්

30, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්, ,

www.uniquetowers.lk

Telephone+94 11 230 2022
E-mail
ට්‍රිලියම් රෙසිඩන්සීස්

153, ඇල්විටිගල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 8982
සෙලාන් ටවර්ස්

90, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 245 2697
නිව් ෆ්රොන්ටියර් ටවර්

52, හාර්මර්ස් ඇවනිව්, ,

www.nfl.mysite.com

Telephone+94 11 258 1465
E-mail
අයිස්ලන්ඩි නිවාස

49/4, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 77 741 9631
එචි ආර් රෙසිඩන්සි

90, ශ්‍රි සුබද්ධාරාම ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 71 273 6867
ක්‍රෙස්කැට් රෙසිඩන්සීස්

75, ගාලු පාර, ,

www.crescatapartments.com

Telephone+94 77 782 3900
E-mail
ඇපතෝඩියා

109, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 11 258 8890
ආකර සූට්ස් ඇන්ඩ් අපාර්ට්මන්ට්

44, ලොරන්ස් පාර, ,

Telephone+94 77 012 3153
E-mail
යොමාල්මහල් නිවාස

41, සෙල්ලපෙරුම මාවත, රාවතාවත්ත, ,

Telephone+94 77 736 1869 / +94 71 689 3839
E-mail
ඩී ජී එස් හෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම

03, ඇන්ඩර්සන් පාර, ,

Telephone+94 11 250 0514
E-mail
සිවි මෙක් ඉදිකිරීම් (පුද්) සමාගම

156 1/1, ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවත, ,

civimec.com

Telephone+94 77 736 3607 | +94 77 778 6440
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website