බන්ගලා: All Listings RSS

Filter listings...
මවුන්ට් වීව් බන්ග්ලෝ

ගම්පොල, ,

www.kandyholiday.com

Celltel Tower Road, Ambuluwawa, Gampola

Telephone+94 71 907 1803
E-mail
මාර්ගෝසා හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

යාල හන්දිය, කිරින්ද, ,

Telephone+94 11 276 5998
මිස්ට්‍රි හිල්ස් බංගලාව-  හන්තානය නුවර

6, රිචිමන්ඩි පාර හන්තානේ, ,

www.mistyhills.biz

Misty Hills Bungalow -Hantane Kandy - Sri Lanka. Hantane mountain range as the backdrop surrounded with stunning mist capped mountains Misty Hills Bungalow is located in the Hantane mountain range in Kandy Sri Lanka. Misty Hills is a newly built privat ...

Telephone+94 777 721778
E-mail
මිස්ටි හිල්ස් බන්ග්ලෝ හන්තාන මහනුවර

6, රිච්මන්ඩ් පටුමග, හන්තාන, ,

www.mistyhills.biz

Misty Hills Bungalow -Hantane Kandy - Sri Lanka. Hantane mountain range as the backdrop surrounded with stunning mist capped mountains Misty Hills Bungalow is located in the Hantane mountain range in Kandy Sri Lanka. Misty Hills is a newly built privatel ...

Telephone+94 777 721778
E-mail
මූකලාන පෘතුගීසි හවුස්

එලායපත්තු පාර, උළුක්කුලම, සමඟිපුර, මහා බුලන්කුලම, ,

www.mukalanaportuguesehouse.lk

We hope you will absorb the tranquility and peace of our house and premises. We do not aspire to be a Hotel, Guest House or Rest House. We stem from the simplicity of traditional village life going back millennia. We have tried in most part to keep our ho ...

Telephone+94 779 664382
E-mail
මූකලාන පෘතුගීසි හවුස්

එලායපත්තු පාර, උළුක්කුලම, සමඟිපුර, මහා බුලන්කුලම, ,

www.mukalanaportuguesehouse.lk

We hope you will absorb the tranquility and peace of our house and premises. We do not aspire to be a Hotel, Guest House or Rest House. We stem from the simplicity of traditional village life going back millennia. We have tried in most part to keep our ho ...

Telephone+94 779 664382
E-mail
මොනාරා සංචාරක බංගලාව

63, ෆ්‍රීමන් මාවත, ,

Telephone+94 25 222 3043
යි එස් හොලිඩෙි බන්ගලාව අනුරාධපුර

,

Telephone+94 77 361 3114
E-mail
රමානී හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

හපුතලේ පාර, ,

Oththakade, Haputale Road, Bandarawela

Telephone+94 57 222 3086
රෝලන්ඩ් නිවාඩු නිකේතනය හපුතලේ

හපුතලේ, , 90160

This is a 3 bed roomed Bungalow situated in Beragala in the Haputale District. Surrounded by mountains. a 360 degree scenic view, and a stream running through the estate. A fully personalised service by the staff, complimentary welcome drink, compliment ...

Telephone0724813979

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website