බන්ගලාRSS

මවුන්ට් වීව් බන්ග්ලෝ

ගම්පොල, ,

www.kandyholiday.com

Celltel Tower Road, Ambuluwawa, Gampola

Telephone+94 71 907 1803
E-mail
මොනාරා සංචාරක බංගලාව

63, ෆ්‍රීමන් මාවත, ,

Telephone+94 25 222 3043
මාර්ගෝසා හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

යාල හන්දිය, කිරින්ද, ,

Telephone+94 11 276 5998
කොත්මලේ හෝලිඩෙි බන්ගලාව

ගමිපොල, ,

126, Nawanugawela Nayapana, Gampola, Kothmale

Telephone+94 11 313 8107
කප්රුක සංචාරක බංගලාව

බහිරවකන්ද, මහනුවර, ,

Telephone+94 81 380 3408
ජෝස් බන්ග්ලෝ

යාල, ,

Telephone+94 11 250 7848
හොලිඩේ බන්ග්ලෝ

මහනුවර, ,

www.countrycomfortkandy.com

Telephone+94 71 085 3407
E-mail
හයි කැරන් බංගලාව

බිඳුණුවැව, ,

Farm Road, Bindunuwewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2363
හැව්ලොක් ප්ලේස් බන්ග්ලෝව්

හැව්ලොක් පෙදෙස, ,

6 & 8, Havelock Place, Colombo-05

Telephone+94 11 258 5191
ෆ්‍රී ලංකා ට්‍රේඩින් සමාගම

ඒයර් වතු බංගලාවව, බෝපේ, ,

Booking 0112585794 Ayr Estate Bope Padukka

Telephone+94 36 567 0163
ෆොර් සීසන් හොලිඩේ නිකේතනය

සුවිශේෂී දැක්ම පාර, ,

Telephone+94 77 903 5317
එස්ටේට් බන්ග්ලෝව්-නුවර

මහනුවර, ,

Telephone+94 77 151 751
E-mail
යි එස් හොලිඩෙි බන්ගලාව අනුරාධපුර

,

Telephone+94 77 361 3114
E-mail
අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය නුවරඑළිය

නුවරඑළිය, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow, Nuwara-Eliya

Telephone+94 52 223 4512

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website