අත් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන: All Listings RSS

Filter listings...
කිඩ්ස් ෆල්වර් බෑග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 100 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
ෂොපින් බැග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 250 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
100% පිරිසිදු කපු රෙදි

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
කාන්තා බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
ෂොපින් බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
ක්‍රීඩා බෑග්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 255 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
කොට්න් කාර්ල්ස් බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
සයිඩ් කොල්ට් බෑග්ස්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 150 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
100% පිරිසිදු සේද අත් වියන රෙදි

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
100% ත් වියන පිරිසිදු සේද සාළු

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
කුෂන් කවර

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 800 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කර්ටන්

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Off White, Black, Mustard, Rust, Green, Blue 3 ply with Size : 130x260cm & 7 Eyelets Gross Weight: 1.220 kg

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
කිචන් සෙට්

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Light colours 3 ply with 1 Apron, 1 pair Gloves, 2 Pot holders, 1 Plate cloth, 1 Kitchen Towel Gross Weight: 645 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
කිචන් සෙට්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 770 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
ළමා ඩ්‍රොස්ට්‍රින්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 55 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
උරහිස් බෑග්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 205 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
100% පිරිසිදු කපු ෂර්ට්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
50% සිල්ක් & 50% කපු අත් වියන සාලු

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
මේකප් බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
ක්‍රීඩා බෑග්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 255 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website