අත් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනRSS

කිඩ්ස් බැක් පැක්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 300 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කුෂන් කවර

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Green, Yellow light colours 3 ply with Size : 40x40cm Gross Weight: 160 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
කිඩ්ස් ෆලවර් බෑග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 100 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කුෂන් කවර

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 110 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
ලේඩිස් පර්ස්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand woven cotton

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
මේකප් බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
බීච් බෑග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 210 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කුෂන් කවර

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 800 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
ෆෝන් කේස්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. (US$1.00 per Case) Gross Weight: 35 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail
ෂොපින් බෑග් 1

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Shopping Bag Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
කාන්තා කාර්යාලය බෑග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 270 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail

සරම්

0 reviews
සරම්

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Mecerized Gross Weight: 295 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
100% අත් වියන පිරිසිදු සේද සාලු 1

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
100% පිරිසිදු කපු සරම්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

100% Pure Cotton Sarongs Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
යෝගා මැට් බෑග්ස්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 240 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කාන්තා බෑග් 2

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Ladies Bag Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website