කුළු බඩු: All Listings RSS

Filter listings...
ඉෂානා ස්පයිස් එක්ස්පෝර්ට්

37,ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

www.spiceyarena.com

ISHANA SPICE EXPORTS is able to provide the best of Srilankan spices and have built trust not only with the international buyers but also with the Sri Lankan farmers. Product Range Pepper, Cloves, Nutmeg & Mace, Cinnamon, Cardamoms, Garcinia Cambogia ...

Telephone+94 11 254 4515 / +94 11 243 2721 / +94 11 234 5539
Fax+94 11 242 2194
E-mail
සවුත්ලන් ෆාම් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝටින්

107, බෝගහවත්ත, ,

Producers of Cinnamon Sticks (Quills), Cinnamon Powder, Cinnamon Leaf Oil, Black Pepper, Garcenia (Goraka) and Clove

Telephone+94 41 222 9656
මහේෂ් එක්ස්පෝටර්ස්

කෑගල්ල, ,

srilankafarmersunion.blogspot.com

I am Maheshwaran from Srilanka. My family for many generations has been farming spices in Kegalle. I am the representative for the national collective of farmers in Sri Lanka. Due to the paltry price paid for our produce by local agents we have decided to ...

E-mail
බිනෝ අපනයන

ශ්‍රී ලංකාව, ,

We are cinnamon exporters In Sri Lanka-Galle. We are large scale cinnamon Barks exports. We have our own cinnamon farms and it is directly from our farms & neighbour farms in down south region of Galle -Sri Lanka. Industry F ...

බිඅයිඔි ෆුඩි පුද්ගලික සමාගම

ගුරුකුල, ,

Company Details Company Name | BIO Foods Pvt Ltd Product Description | Tea Packets, Pepper, Tea Bags, Cinnamon Address | Seethavalley Estate, Gurukella,Doluwa, Gampola Telephone | +9481-2415100 Fax | +9481-4487818 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 81 241 5100
Fax+94 81 448 7818
E-mail
වික්ටරීස් ඉම්පෝට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම

ඒ-9, අබ්දුල්හමීඩ් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Victories Imports &Exports (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Goraka (Garzenia) Address | A9 Abdulhameed Street Colombo 4 Telephone | +9411-2478465 Fax | +9411-2439345 E-mail | [email protected] Cont ...

Telephone+94 11 247 8465
Fax+94 11 243 9345
E-mail
එස්.ආර්.එස් ෆ්රුට් අන්ඩ් ස්පයිසිස් (පුද්) සමාගම

14 මාර්ට් ටෙරස්, බේස් ලයින් අවනියු, දෙමටගොඩ, ,

Company Details Company Name | SRS Fruit N Spices (Pvt) Ltd. Product Description | Desiccated Coconut, Pepper Address | 14 Martterace Base Line Avenue Dematagoda Colombo 9 Telephone | +94 11 268 6133

Telephone+94 11 268 6133
සුල්තානා හෝටෙල් (පුද්) සමාගම

13-15, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Company Details Company Name | Sulthana Hotel (Pvt) Ltd Product Description | Pepper Address | 13-15, Main Street, Kochchikade, Telephone | +9431-2277453 Fax | +9431-4876113 E-mail | [email protected] Contact Person Details Cont ...

Telephone+94 31 227 7453
Fax+94 31 487 6113
E-mail
ශ්‍රී කාර්තික් මර්චන්ට්ස්

83/85, 5 වන හරස් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Sri Karthik Merchants Product Description | Rice & Cereals, Pepper Address | 83/85 5th Cross St. Colombo 11 Telephone | +9411-2423888

Telephone+94 11 242 3888
සුර්යය ට්‍රෙඩර්ස්

52, පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Vegetables, Export Crops, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 238 1052
Fax+94 11 238 1051
E-mail
සිම්ලෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස්

112 / සී, නාමලුව හන්දිය, කුඹුකු පාර ,කොතලාවල, ,

Company Details Company Name | Simlo Enterprises Product Description | Electrical & Electronic Products, Organic Chemicals, Pepper Address | 112 /C Namaluwa Junction. Kubuka Rd Kothalawala Bandaragama Telephone | +9477-7366635 Fax | +94 ...

Telephone+94 77 736 6635
එම්.අයි. සලීම් එජන්සි

92, රෙක්ලමේෂන් පාර, ,

Company Details Company Name | M.I.Saleem Agency Product Description | Lemons, Pepper, Areca Nuts, Coconut Fresh Nuts Address | 92. Reclamation Road, Colombo 11, Telephone | +9411-2341911 Fax | +9411-2438706 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 11 234 1911
Fax+94 11 243 8706
E-mail
එම්.සී.සී. එක්ස්පෝ (පුද්) සමාගම

228, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Company Details Company Name | MCC Expo (Pvt) Ltd Product Description | Coconut Shell Charcoal, Tea Packets, Pepper, Coco Peat & Fiber Pith Address | 228,Grandpass Road, Colombo 14, Telephone | +9411-2337023 Fax | +9411-2448315 E-mail ...

Telephone+94 11 233 7023
Fax+94 11 244 8315
E-mail
මොඩ්ලක්ස් ශිපිං කම්පැණි (පුද්) සමාගම

220/10, පනස්ජෝති මාවත, තෙලවල පාර, ,

Company Details Company Name | MODLUX SHIPPING CO (Pvt) Ltd Product Description | Pepper, Processed Food, Miscellaneous Products, Coconut Milk Powder Address | 220/10,Fasanajothi Mw Telawala Rd Mt Lavinia Telephone | +9411-2676272 +9411-550 ...

Telephone+94 11 267 6272 / +94 11 550 1111
ඹකේෂන් ට්‍රෙඩින් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම

22, කොල්ලුපිටිය ස්ට්‍රිටි මාකටි, ,

Product Description | Edible Fish, Vegetables, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 498 8988
ලංකා ඕර්ගනික්ස් පුද්ගලික සමාගම

23, බේබෲක් වීදිය, ,

www.lankaorganics.com

Company Details Company Name | Lanka Organics Pvt Ltd Product Description | Tea Bags, Cashew Nuts, Pepper Address | No.23, Braybrooke Street Colombo 2 Telephone | +9411-2300459 Fax | +9411-2336325 E-mail | [email protected] We ...

Telephone+94 11 230 0459
Fax+94 11 233 6325
E-mail
ඉරේෂා ෆුඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් (පුද්) සමාගම

4/151 පාලගම, ,

Company Details Company Name | Iresha Food Products (Pvt) Ltd. Product Description | Pepper Address | 4/151 Palagama Polgasowita Telephone | +94 11 270 5138

Telephone+94 11 270 5138
ජයාස් ට්‍රෙඩින් කමිපැණි

106, බැංක්ෂෙල් විදිය, ,

Company Details Company Name | Jayes Trading Company Product Description | Cloves, Cashew Nuts Address | 106, Bankshall Street, Colombo-11 Telephone | +9411-2338851/3 +9411-2436366 +9411-4722020 Fax | +9411-2449514 E-mail | jayche ...

Telephone+94 11 233 8851/3 / +94 11 243 6366 / +94 11 472 2020
Fax+94 11 244 9514
E-mail
එක්ස්පෝලංකා කොමඩටීන් (පුද්) සමාගම

11 ඒ, මයිල් පෝස්ට් ඇවනියු, ,

www.expolanka.com

Telephone+94 11 257 3290
Fax+94 11 257 4046
E-mail
ප්‍රේමවර්ධන එක්ස්පෝට්

උඩවිල, ,

Company Details Company Name | Premawardana Export Product Description | Cinnamon Address | Uduwila, Batapola Telephone | +9491-2260129 Fax | +9491-2260435 E-mail | [email protected] Contact Person Details Contact Person Name | ...

Telephone+94 91 226 0129
Fax+94 91 226 0435
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website