ඒළවළු සහ පළතුරු: All Listings RSS

Filter listings...
එම්.එම්.එස් ට්‍රේඩිං කම්පැණි පුද් සමාගම

2-74 මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 258 4888 / +94 11 225 8488
E-mail
විචිත්රා වැකුම් ඩිහයිට්ට්‍රෙටඩ් නැචුරල් ෆුඩ්

නො. 382, දොරන්ගොඩ, ,

www.dehydratedsrilankanvegetables.com

We, Wichithra Vacuum Dehydrated Natural Foods, produced superior quality low temperature vacuum dehydrated Sri Lankan vegetables, fruits and medicinal herbs. Our products, having a shelf-life of over one and half years are considered as the Best Dehydrate ...

Telephone+94 33 228 8840 / +94 33 229 7970
E-mail
ක්‍රිස්ටල් ඉන්ටනැෂනල් පුද් සමාගම

බුළුගහ හංදිය, මහනුවර පාර, ,

Product Range Fruits and Vegetables, Hotel Accessories, Cane Products, Wooden Crafts and Hotel Requirements

Telephone+94 11 291 9422
Fax+94 11 291 9422
E-mail
විජය එන්ටප්‍රයිසස්

18/3, ඊ.ඒ. කුරේ මාවත, ,

www.gtventerprise.com

Product Range Courier Services

Telephone+94 11 236 0926 / +94 11 437 8160/1
Fax+94 11 236 1139
E-mail
ඕර්කිඩ් එක්ස්පෝර්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 10, ශ්‍රී මහ බෝධි පාර, ,

www.Orchidexports.biz

Product Range Fruits and Vegetables and Hotel Requirements

Telephone+94 11 271 3725 / +94 11 272 8436
Fax+94 11 273 2011
E-mail
ඈලොයි එක්ස්පෝ පුද් සමාගම

98 ඩි, ඇවරිවත්ත පාර, ,

www.aloyexpo.com

Company is exporting hygienically prepared Fresh Fruits, Vegetables and Yams to the ethnic markets of Switzerland and Canada. Product Range Vegetables , Fruits, Leafy vegetables

Telephone+94 11 294 5777 / +94 11 481 3330 / +94 11 481 3122
Fax+94 11 294 5364
E-mail
වෙජිලැන්ඩ් එක්ස්පෝර්ටර්ස් පුද් සමාගම

කඳාන, ,

www.vegilandexport.lk

Product Range Fresh Fruits & Vegetables

Telephone+94 11 222 9341
Fax+94 11 224 5510
E-mail
නිද්රෝ සප්ලයි පුද් සමාගම

129, රීඩ් ඇවිනියු, ,

www.nidro-lanka.lk

Nidro Supply (Pvt) Ltd. Counts 37 years in the active export of products and produce of Sri Lankan origin. The mission of the company is "To empower and enable producers , processors and manufacturers of quality items from Sri Lanka, access to the interna ...

Telephone+94 11 440 7104
Fax+94 11 440 7105
E-mail
එ්. ඒ දර්ශන ඉම්පොර්ට් සහ එක්ස්පෝර්ට්

පුත්තූර් පාර, මීසාලෛ උතුර, ,

The company would like to operate in the field of the Export & Import in all types of Eco friendly products & other products depending on the clients' request. At the moment we may able to supply "Palmarah Tody", "Palmarah related Handicrafts", "Palmarah ...

Telephone+94 21 205 0500
E-mail
නැචුරල් එක්ස්පෝර්ට් පුද් සමාගම

382,දොරනගොඩ, ,

Product Range Fruits And Vegetables

Telephone+94 33 228 8840
E-mail
සරත් ද සිල්වා

කළුවාමෝදර, ,

Product Range Live Marine Ornamental Fish, Fresh Vegetables, Fresh Fruits, Spices, Fresh Cut Flowers and Fresh Cut Foliage

Telephone+94 34 227 7962
E-mail
මැක්රන් ඉන්ටනැෂනල් ට්‍රේඩිං

507, මීගමුව පාර, ,

www.buyers.lk

Exporters of Food Items - Fresh and Dry Food. Investors on Agricultural Products including Greenery. Product Range Dry Rations, Fresh Fruits & Vegetables, Investment Promoters and Investors of "Go Green" Projects.

Telephone+94 11 294 6289
Fax+94 11 293 7666
E-mail
විටා ඔර්ගනික් (පුද්) සමාගම

කොස්වත්ත, ,

www.vita.lk

Vita Organic (Pvt) Ltd is a BOI approved Plantation Company primarily involved in the cultivation of bananas for the export market. The company commenced operations in 2007 and has presently cultivated 50 acres with Cavendish Bananas in Embilipitiya and s ...

Telephone+94 11 274 1748
Fax+94 11 274 1748
E-mail
සාරකෙත පුද් සමාගම

ලකී ප්ලාසා, ,

Product Range Organic fresh/ processed/dehydrated organic fruits and vegetables, Organic spices, organic coconut products, organic heirloom rice

Telephone+94 11 257 7772
E-mail
බාර්කුඩා ඉන්ටනැෂනල් පුද් සමාගම

නො.70, සාන්ත රීටා පාර, ගල්කිස්ස, ,

Product Range Fresh Tropical Fruits & Vegetables, Fish & Sea Food, Tea Leaves, Spices & Herbs, Coconut & Coconut Products, Coir, Cocopeat

E-mail
සීලොන් ආග්රෝබෙස්ට් එක්ස්පෝර්ට්

131/සී, මිරිස්වත්ත, ,

Ceylon AgroBest Exports is a leading figure in Sri Lankan Export trade with highest trust and quality. Customer's satisfaction is our ultimate wish. Product Range Fruits, Spices and allied products, Tea

Telephone+94 33 224 8647
E-mail
ට්‍රාන්ඩෙක්ස් ඉන්ටනැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 278, කෝට්ටේ පාර, ,

www.trandixgroup.com

Product Range Fruits and Vegetables

Telephone+94 11 281 7375 / +94 11 281 7373
Fax+94 11 555 1955
E-mail
සෙයිකො ඕගර්නික් පුද් සමාගම

බුලත්සිංහල, ,

Telephone+94 34 228 2810
Fax+94 34 228 2810
E-mail
එල්ලාවල හොට්ට්‍රීකල්චර් පුද් සමාගම

14, කාර්ල්විල් පෙදෙස, ,

www.tjcmango.com

Ellawala Horticulture (PVT) Ltd is a subsidiary of Ellawala Exports (Pvt)Ltd and has a 60 Hectares Farm in Mahaweli"H" area.The company developed new variety of mango which is known as TJC mango.The farm was able to obtain global G.A.P certification in 20 ...

Telephone+94 11 257 5756
Fax+94 11 257 3098
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website