ළය රෝග විශේෂඥRSS

වෛද්‍ය පි එන් ජී විජේකොන්

, , 00200

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +9 ...

වෛද්‍ය චන්දමානි උදුගොඩගේ

, , 01000

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected]

වෛද්‍ය ඒ ජේ එමි ශිබිලි

, , 10250

Winlanka Hospital Private Limited. 129, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Kohuwala.

වෛද්‍ය චන්දන ඩි රණසිංහ

, , 00500

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] Asiri Surgical Hospital PLC No. 21, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 440 ...

වෛද්‍ය ඒ ටි මුණසිංහ

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Hemas Hospitals 389, Negombo Road, ...

වෛද්‍ය ගීතාල් පෙරේරා

, , 01000

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected]

වෛද්‍ය සමන් කුලරත්න

,

Arogya Hospital (Pvt) Ltd, Miriswattha road, Gampaha, Sri Lanka Tel: 033 222 45 92 Fax: 033 222 79 38 Mail: [email protected]

වෛද්‍ය බන්දු ගුණසේන

, , 00500

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected] Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) ...

වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Can ...

වෛද්‍ය අමිත ෆනැන්ඩෝ

, , 00500

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, ...

වෛද්‍ය ජේ එචි අයි කුරේ

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. 0117 888 888 in ...

වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

‍ෛ, , , 00500

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax: +94 11 250 8768 E-mail: [email protected] The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 ...

වෛද්‍ය චාන්දනි උදුගොඩගේ

, , 10250

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 132, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Nugegoda. Tel: +94-11-4308877 Fax: +94-11-4400414 E-mail: [email protected] Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off ...

වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00500

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk

වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

181, කිරුළ පාර, , , 200

Asiri Hospital Holdings PLCNo. 181, Kirula Road, Narahenpita,Colombo ??5, Sri Lanka. +94 11 452 3300 +94 11 250 8768 [email protected] Durdans Hospital No: 3,, Alfred Pl, Colombo 00300011 5 410000Consultations'Appointment Desk:+94 (0) 11 5410 420??94 (0)11 ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29134 listings, 913 categories and 103 owners in our website