ක්‍රිස්තියානි ආගමික ආයතනRSS

ෆුල් ගොස්පල් ටැබනක්ල්

6 B/140, රුක්මල්ගම, ,

Telephone(+94) ( 011) 2898076
කොළඹ ගොස්පල් ටැබනක්ල්

80 මැනීන් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2581787
ලංකා පෙන්තකොස්ත මිෂනාරිය

55/1 මන්සූරිය පාර, කුඩාගම පාර, ,

Telephone(+94) ( 036) 2231182
කැල්වරි චර්ච් මොරටුව

9 සෙල්ලප්පෙරැම ෆර්නැන්ඩු මාවත.

Telephone(+94) ( 011) 2646320
කැල්වරි චර්ච්

123 හයිලෙවල් පාර,

Telephone(+94) ( 011) 2513110 / (+94) ( 011) 2826980
බෙත්නි චර්ච් එම්බසි ඔෆ් ගෝඩ්.

23 සුබද්ද්‍රාරම පාර,

Telephone(+94) ( 011) 2816205
බෙලිවර්ස් චර්ච්

AL 1/7 ඩයස් පෙදෙස,ගුණසිංහපුර,

Telephone(+94) ( 011) 2434686
එම්බසි ඔෆ් ගෝඩ් වැලිවේරිය පාස්ටර්

236/1 එම්බරැව රෝඩ්,

Telephone(+94) ( 033) 2255162
ඇසම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් චර්ච් ජයවර්ධනපුර

211,මාදිවෙල පාර, උඩහමුල්ල,

Telephone(+94) ( 011) 2823900
එසැම්බ්ලි ඹෆ් ගෝඩ් චර්ච්

11/1 ආසිරි උයන, කටුවාවෙල,

Telephone(+94) ( 011) 2519293
එසැම්බ්ලි ඹෆ් ගෝඩ් චර්ච්

මන්චනායක මාවත,

Telephone(+94) ( 036) 2249104
එසම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් සිලෝන්

4/2,ඇලෙක්ස්සැන්ඩ්‍රා,

Telephone(+94) ( 011) 2593367
පැස්ට්‍රෝල් සෙන්ටර්

18 බලන්කුලම් දිසාව,

Telephone(+94) ( 025) 2235066
ක්‍රස්ට් ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

128,මොඩෙර්,

Telephone(+94) ( 011) 2522466
ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

172/C,කිරිමැටියාගර, මහර,

Telephone(+94) ( 011) 2921315
ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

15, 1වන පටුමග,

Telephone(+94) ( 011) 2582124
ඇපොස්ටැටික් චර්ච්

26/4,පැරිස් ඇවනියු,,

Telephone(+94) ( 011) 2645580
ශාන්ත මාර්කස් පල්ලිය

දඩුගම,

Telephone(+94) ( 011) 2236355
ශාන්ත බර්නාබාස් පල්ලිය

Telephone(+94) ( 036) 2222343
ශාන්ත ‍තෝමස් දෙව්මැදුර

ගින්තුපිටිය,

Telephone(+94) ( 011) 2435743

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website