ක්‍රිස්තියානි ආගමික ආයතනRSS

ශාන්ත අානා දෙව් මැදුර - ජාඅැල

වැලිගම්පිටිය, ,

Telephone(+94) ( 011) 2236773
ශාන්ත ඇන්ඩෘ දෙව් මැදුර - කොළඹ 03

ස්ටුවර්ට් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2323765
ශාන්ත පිලිප් දෙව් මැදුර - මීගමුව

Parish Priest ,Thoppu

Telephone(+94) ( 031) 2299643
මවුන්ට් කාමල් දෙව් මැදුර

බටපොල,

Telephone(+94) ( 031) 2246209
ඩොලොරෝසා මව් තුමියගේ දෙව් මැදුර

159, New Chetty Street, Colombo 13,

Telephone(+94) ( 011) 2330909

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website