අැදුම් RSS

ද ක්ලැසික් කලෙක්ෂන්

117 ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 250 4991
ගෝලිඩන් සවෝන්

7, 6 වන පටුමග, ,

Telephone+94 11 434 4557
සළුපිලි ඩොට් කොම් කොළඹ ශ්‍රී ලංකාව

කොළඹ, ,

www.salupili.lk

Salupili.lk sells high quality Indian sarees for affordable prices in Sri Lanka. Very Beautiful designer sarees, net sarees, boarder work sarees and lace work sarees for parties, weddings and for office. We provide the saree blouse or the jacket free. Cas ...

E-mail
ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්

GS 01, ග්‍රැන්ඩ් සටැන්ඩ් රේස් කෝස්, ප්‍රොමනාඩ් රීඩ් ඇවිනියු, ,

සූටින් පැරඩයිස්

164/a, මැනින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 313 7377 / +94 11 247 2540
එස් එම් එල් ට්‍රේඩර්ස්

ක්‍රිස්ටල් පැලස් සුපර් මාකර්ට්, 100/2, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 1752
ලේවිස්

27, ටොරිංටන් පෙදෙස, ,

කයිලාෂ් ෆැෂන්

57, බසාර් වීදිය, ,

Telephone+94 55 222 5676
හයිඩ්‍රාමනි ගෘප් ඔෆ් කම්පැනිස්

23, ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ඒචලෝන් පරිශ්‍රය, ,

www.hirdaramani.com

Telephone+94 11 479 7036 / +94 11 479 7000 / +94 11 479 7236
Fax+94 11 244 6135
ෆටානි ෆැෂන්

15/3, ජොෂප් ලේන්, ,

Telephone+94 11 434 4410
කලර්ස්

MS 2B,රේස් කෝස් පිට්ටනිය, රීඩ් ඇවිනියු, ,

www.colours.lk

ආසාර්යා

21, ආර්කෙඩ් නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රය, ,

www.azarya.lk

Telephone+94 11 268 0162
E-mail
අමන්ටි

GS 06, රේස් කෝස් රීඩ් ඇවීනියු, ,

Telephone+94 11 268 2828

ආෂ්කි

0 reviews
ආෂ්කි

22, ටොරිංටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 454 4330
E-mail
තනුජා චොයිස්

21 සී, දිනපාල, ,

E-mail
ටෙක්ස්ලයින් (පුද්) සමාගම

ක්‍රිස්ටල් සුපර් මාර්කට්, 87/3/1, 1 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 6872 / +94 11 491 4823
E-mail
ටෙක්ස්ලයින් (පුද්) සමාගම

100, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 1870
E-mail
ටීමා ටෙක්ස්

ක්‍රිස්ටල් ප්ලෙස් සුපර් මාකරට්, 100/1, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 254 3248
ටී ඇන්ඩ් ටීන්

29b, කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 11 261 6286
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website