මල් වගාව අාශ්‍රිත නිෂ්පාදනRSS

පිලෝඩෙන්ඩ්‍රන් ස්කැන්ඩන් (Philodendron Scandens)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
කඩායිම් මැමී (Cadiaeum mammy)

නො. 459/1, මහනුවර පාර, රන්මුතුගල, ,

www.ramyaholdings.com

15/17 cm URC 300 plants Gross Weight: 10.140 kg

Telephone+94 11 562 6609
Fax+94 11 296 9011
E-mail
මයික් සිල්වර් (Mike Silver)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ෆයික්ස් අම්බෙල්ටා (Ficus Umbalata)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

Air Layer Canes

Fax+94 31 226 9840
E-mail
පිලෝඩෙන්ඩ්‍රන් රෂ් (Philodendron Rush)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා සැන්ඩිරියානා (Dracaena Sanderiana)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

45cm - 60cm

Fax+94 31 226 9840
E-mail
ලීවිස්ටෝනා රොටන්ඩෆොලීයා (Livistona Rotundifolia)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ප්ලෙයෝමීල් සෝන්ග් ඕෆ් ඉන්ඩීයා (Pleomele Song of India)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

Pleomele Song of India Rooted in Pots

Fax+94 31 226 9840
E-mail
සින්ගොනියම් ලයිම්(Syngonium Lime)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා සැන්ඩිරියානා(Dracaena Sanderiana)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

Dracaena Sanderiana Rooted in net pot/ Un rooted cuttings

Fax+94 31 226 9840
E-mail
ඇලෝකෙෂීයා කම්පැක්ටා(Alocasia Compacta)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
සින්ගොනියම් වයිට් එක්ස්සලන්ට් (Syngonium White Excellent)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ලිවිස්ටෝනා රොටන්ඩෆොලීයා (Livistona rotundifolia)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: 35/40cm: 50 cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
ෂෙවරා (Scheflera)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

Rooted in net pots/ Air Layers

Fax+94 31 226 9840
E-mail
මිස්කැන්තුස් සයානාසිස් (Miscanthus Sianancis) චයිනා ග්‍රාස්

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
ඩ්‍රසීනා මාසානිජීයානා (Draceana Massangeana)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
හොස්ටෙෂියා සිබොල්ඩියානා (Hostacia Sciboldiana)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
එක්සසොකේරියා(වෙරීගේටට්)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
මොන්ස්ටෙරා ඩිලිසියෝසා (Monstera deliciosa)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: 35/40cm; 50cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
ලිවිස්ටොනියා රොටන්ඩෆොලියා (ක්වීන් පාම්ස්) (Livistonia Rotundifolia)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website