මල් වගාව අාශ්‍රිත නිෂ්පාදනRSS

මිස්කැන්තස් චයිනා ග්‍රාස් (සුදු/කොල)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: 55/60cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
ප්ලෙයෝමීල් සෝන්ග් ඕෆ් ජැමෙයිකා (Pleomele Song of Jamaica)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

45cm - 60cm

Fax+94 31 226 9840
E-mail
කෝඩීයම් වෙරියගෙටම් සනී ස්ටාර් (Codiaeum Variegatum Sunny Star)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා සැන්ඩ්‍රියානා වික්ටරී (Draceana Sandriana Victory)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
මාර්බල් ක්වින්

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
සින්ගොනියම් වයිට් බටර්ෆ්ලයි(Syngonium White Butterfly)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා රීෆ්ලෙක්ස්සා 'සෝන්ග් ඕෆ් ජැමෙයිකා'(Draceana reflexa 'Song of Jamaica)

නො. 459/1, මහනුවර පාර, රන්මුතුගල, ,

www.ramyaholdings.com

45 cm cut foliage 200 plants Gross Weight: 16.000 kg

Telephone+94 11 562 6609
Fax+94 11 296 9011
E-mail
සින්ඩැප්ස් ඕරියස්(Scindapsus Aureus)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා පර්පල් කම්පැක්ටා(Dracaena Purple Compacta)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
ෆයික්ස් අම්බෙල්ටා(Ficus Umbalata)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
කෝඩිලයින්(Cordyline)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
ඩ්‍රසීනා ගොඩ්සෙෆියානා ෆ්ලොරිඩා බියුටි(Dracaena Godseffiana Florida Beauty)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
කොඩියම් ටෙරීයගාටම් යෙලෝ බනානා(Codiaeum Variegatum Yellow Banana)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
සනී ස්ටාර්(Sunny Star)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා රීෆ්ලෙක්ස්සා සීඩී. 'සෝන්ග් ඕෆ් ඉන්ඩීයා'(Dracaena reflexa cv. 'Song of India')

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: 40/45 cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35011 listings, 1279 categories and 92 owners in our website