උත්සව ශාලා: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අතුල සෝලිස්,

1 වන සැතපුම් කණුව, රාගම පාර, ,

www.athulacateres.com

Company Description : Out Door Catering Srilankan Buffet Western B.B.Q.s Mongolian B.B.Q.s Hoppers & Kottu (Action) Snacks & Short eats Vegetarian Menus Traditional Breakfasts "Dhanaya" Menus Coc

Telephone+94 11 292 5455 / +94 11 488 6693
E-mail
අමන්දා උත්සව ශාලාව

131, ඇවරිවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 293 0542
E-mail
අමන්දා බෙනිකිය්‍යු  ශාලාව

131, අවරිවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 293 0542 / +94 11 294 7707
E-mail
අමල්යා රීච්ඩ් හොලිඩේ

556, මොරගහහේන, පිටිපන උතුර, ,

www.amalyareach.com

Finding the right space for your event is never easy and getting advice from friends, family, clients, co-workers or anyone is always great. we at amalya provides you a life time experience with our brand new wedding reception hallsand holiday resort whic ...

Telephone+94 11 274 8913 / +94 11 440 4040
E-mail
අමායා රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පාස්

27 වැනි මහල, නැගනහිර කුළුණ, එචිලන් චතුරශ්‍රය, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

www.amayaresorts.com

Telephone+94 11 476 7888
E-mail
අමායා ලේක්

දඹුල්ල, ,

Telephone+94 11 476 7888
E-mail
අමායා ලේක්

දඹුල්ල, ,

www.amayaresorts.com

Telephone+94 11 476 7888
E-mail
අමායා හිල්ස්

නුවර, ,

www.amayaresorts.com

Telephone+94 11 476 7888
E-mail

අයේශ

0 reviews
අයේශ

නුවර පාර, බෙලිගමිමන, ,

Telephone+94 35 224 6512
අරලිය හෝටලය

224, බීච් පාර, හැඳල, ,

Telephone+94 11 294 7961 / +94 11 574 6283
ආලකමන්දාව උත්සව ශාලාව

නුවර පාර, කිරිල්ලවල, ,

www.alaka-mandawa.com

Telephone+94 11 297 2921
E-mail
ඇත්ගිරි හෝටල් (පුද්) සමාගම

344-350, නුවර පාර, ,

www.kandyanreach.com

Telephone+94 37 222 4218 / +94 37 222 4466
E-mail
ඉමල්කා උත්සව ශාලාව

310 / ඒ, රම්මුතුගල මහා විහාර මාවත, රම්මුතුගල, ,

www.imalkareception.com

Telephone+94 11 434 2697 / +94 33 490 1154 / +94 11 442 2070
E-mail
උනායා ටුවරිස්ට් හොටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටුරන්ට්

ගල්කිස්ස ප්ලීසන්ට් වතු, බේවලවත්ත හීරැස්සගල පාර, ,

E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website