සැලෝනRSS

සැලෝන් ලේ කොෆර් තිලාක්

04, පාසල් මාවත, ,

Telephone+94 11 258 4827
සැලෝන් ජෙසී

172/12/බී, නුවර පාර, ,

සැලෝන් හිමායා

292 / බී, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, නූපේ, ,

සැලෝන් ග්ලැඩිස්

128, තිඹිරිගස්යාය පාර, ,

Telephone+94 11 258 0818
රංග කළා කලා

25, කුමාරතුංග මාවත, මීගමුව, ශ්‍රී ලංකාව, ,

සැලෝන් ඊවා

12, තාසිම් සිටි, වැලිගම, ,

සැලෝන් ධම්මි

142/1 ඒ, හයිලෙවල් පාර, ,

සැලෝන් ක්ලාසි කට්ස්

20, ශුද්ධ එම්මැනුවෙල් පල්ලිය පාර, රාවතාවත්ත, ,

සැලෝන් භාග්‍යා

32 ඒ / 1/1, රාජාවලිය වීදිය, ,

රීගල් සැලූන්

227, මැසෙන්ජර් වීදිය, ,

රතු කුරුස

68ඒ, සාප්පු සංකීර්ණය, ,

Telephone+94 31 371 3838
E-mail
රම්සීස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලෝන්

65/7 ඒ, ඩී එස් සේනානායක මාවත, ,

Telephone+94 11 269 8932
රම්නරා ෆැෂන් ඇන්ඩ් බියුටි සැලූන් - මාතර

20, නව සාප්පු සංකීර්ණය, 2 වන මහල, කොටුවේගොඩ, ,

Telephone+94 71 867 6113
රම්නරා ෆැෂන් ඇන්ඩ් බියුටි සැලූන්

තාසිම් සිටි, 3, 1 වන මහල, වැලිගම, ,

Telephone+94 41 740 2998
නීට් සැලෝන්

241/1/1, 1 වන මහල, හයිලෙවල් පාර, ජම්බුගස්මුල්ල, ,

නලින්ස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි පාලර්

11/1, රාසවල්ලි පටුමග, හැම්ඩන් පටුමග, ,

Telephone+94 11 236 5360
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website