සැලෝනRSS

තර්ඩ් කලර් සැලෝන් ඇන්ඩ් ටැටූ

හයිලෙවල් පාර, විජේරාම හන්දිය, ,

චාන්දනී බණ්ඩාර සැලෝනය - නුගේගොඩ

71/1, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 2 82 3865 / +94 11 282 7499 / +94 11 440 3883
Fax+94 11 282 9563
චාන්දනී බණ්ඩාර සැලෝනය - මීගමුව

215 ඩී, කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 31 487 4455 / +94 31 493 3706 / +94 31 222 8866
Fax+94 11 282 9563
චාන්දනී බණ්ඩාර සැලෝනය - කිරිබත්ගොඩ

102 ඒ, මහනුවර පාර, ගල හන්දිය, ,

Telephone+94 11 493 8690 / +94 11 291 0816
චාන්දනි බන්ඩාර සැලොන් - නුවර

239 ඒ, පේරාදෙනිය පාර, ,

Telephone+94 81 492 4510 / +94 81 223 2232
චාන්දනී බණ්ඩාර සැලෝනය - වත්තල

376 1/1, මීගමුව පාර, හැඳල හන්දිය, ,

Telephone+94 11 576 4301 / +94 11 298 0890
චාන්දනී බණ්ඩාර සැලෝනය - කුරුණෑගල

130ඒ, නාවින්න හන්දිය, කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 37 222 6020

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website