සත්ව නිෂ්පාදන: All Listings RSS

Filter listings...
එස්.කේ.පුත්‍රෙයා්

25, ඹලෆන්දල් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 243 3105
කැස්බැව ෆාමි

220 බණ්ඩාරගම පාර,

220 Bandaragama Road, Kesbewa PYL

Telephone+94 11 261 4026
කිවුල කඩෙි ෆාමි

45 ශ්‍රී මහින්ද ධර්ම මාවත,

Telephone+94 11 268 6199
චිස්ටොමිබු ෆාමි ෂොප්

3 සි විවි පෙදෙස,

Telephone+94 11 257 5426
ත්‍රි ඇක්රේ ෆාමි ලිමිටඩි

2 කොතලාවල ගාඩින්ස්,

Telephone+94 11 258 3553
නියෝ ෆාම් (පුද්) සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

NEO Farm (Pvt) Ltd is a Company processing Broiler Chicken. It has a capacity to process 1000 birds per day. The Company has cool room facility for Blast freezing. It has a distribution network covering entire iisland. Industry Food & Beverages in Sri ...

Telephone+94 77 496 6652
නිල් ෆාමි ෂොප්

7 ඇතුස් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 258 7115
ප්‍රීමා

31, පින්හේල හන්දිය, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.prima.com.lk

Prima are the pioneers in flour milling in Asia and are today an industrial force across the region, committed to their product and service quality. BrandsPrima CeylonCeylon Grain ElevatorsCeylon Agro Industries Prima Ceylon Trincomalee Factory Prima ...

Telephone+94 11 286 4580
Fax+94 11 286 3709
බයිරහා ෆාමිස් පිඑල්සි

407 ගාලු පාර,

www.bairaha.com

Telephone+94 11 257 5255
Fax+94 11 257 5256
E-mail
බයිරහා ෆාමිස් ලිමිටඩි

407 ගාලු පාර,

Telephone+94 11 257 3055
බයිරහා ෆාර්ම් සමාගම

407, ගාලු පාර, ,

www.bairaha.com

Bairaha Farms PLC. is the pioneer quality chicken producer in Sri Lanka. Bairaha Farms PLC. and its subsidiary companies are engaged in integrated poultry production including the processing of chicken and value added production of meat and production of ...

Telephone+94 11 257 5255
Fax+94 11 257 5256
E-mail
බවර්ස් සමාගම

86, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baurs.com

We are pioneers in scientific manuring and became the trend setter in the plantation industry in Sri Lanka which was then known as Ceylon. It was the single most important factor which enabled Sri Lanka to become a major contender in the International mar ...

Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail
බිඑන්එස් එක්ස්පොට් ඇන්ඩි කමිපැනි

exports of Wood Shavings (Scrap) for horse bedding and poultry farms.

Telephone+94 77 788 8312.
E-mail
මාරිස්ටි බ්‍රදර්ස් ෆාමි

තුඩිල්ල,

Tudella JL

Telephone+94 11 223 6360
මැක්කිස් - මිගමුව

440ඒ , ප්‍රධාන පාර,

Telephone+94 31 720 9010
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website