සත්ව නිෂ්පාදනRSS

හිජරා එග් සෙන්ටර්

සුපර්මාකටි බිආර්

Telephone+94 34 227 6121
සී. අයි. සී කෘෂි

බිම් මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.cicagri.com

The only SEED to SHELF Agriculture company in Sri Lanka that manages over 10,000 Acres of it?? own Farm land, works directly with over 20,000 rural farmers and produces a variety of Agriculture & Livestock products like Seed Paddy, Rice, Fruits, Veget ...

Telephone+94 11 268 8200-2 / +94 11 472 1125-6 / +94 11 267 4342
Fax+94 11 269 1909 / +94 11 267 8479 / +94 11 269 0825
E-mail
සබිරා ෆමි ෂෝප්

297/1, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත,

Telephone+94 0777 521 439
ෂෙටිනා පොවුල් ට්‍රෙ ෆාමි

මාරියවත්ත

Telephone+94 81 235 2439
වී හේන ෆාමි පුද්ගලික සමාගම

193 ඉහල මහවැව,

Telephone+94 32 225 4209
ලංකා ෆාමිස් ඇන්ඩි හචිචෙිරිස්

170/62 ටෙමිපල්ස් පාර,

Telephone+94 71 334 5880
රිවර් වැල්ලෙයි ෆාමි

ඇල්ලේතොට,

Ellatota Bandarawela

Telephone+94 57 222 2339
මිඩිලන්ඩි බ්‍රෙෙඩර්ස්

272, ජයමාලපුර,

www.crysbro.com

272 Jayamalapura GP

Telephone+94 81 235 0111
මැක්සිස්- ගල්කිස්ස

205 ඒ , ගාලු පාර,

Telephone+94 11 720 9022
මැක්සිස් ඇන්ඩි කොපරෙෂන්ස් ලිමිටඩි

හලාවත පාර,

www.maxies.lk

Telephone+94 31 225 5555
Fax+94 31 225 5656
E-mail
මැක්සිස් - සිදුව

සි 791, ජයලත් පැලස් බිල්ඩින්, කොළඹ නුගේගොඩ පාර,

Telephone+94 11 720 9028
මැක්සිස් - වෙන්නප්පුව

චිලෝ පාර, ,

www.maxies.lk

Telephone+94 31 225 5555 / +94 31 787 3873
Fax+94 31 225 5656
E-mail
මැක්සිස් - විහාර පාර

11, විහාර මාවත,

Telephone+94 11 720 9026
මැක්සිස් - වැලිසර

අංක. 31 සතොස බිල්ඩින්, මිගමුව පාර,

Telephone+94 11 720 9027
මැක්සිස් - රාජගිරිය

1404, වැලිකඩ,

Telephone+94 11 722 1041
මැක්සිස් - රාගම

26, තේ වත්ත පාර,

Telephone+94 11 720 9024
මැක්සිස් - මොරටුවැල්ල

141, නිවි ගාලු පාර,

Telephone+94 11 720 9020
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website