රූපලාවණ්‍ය ශිල්පීන් සහ කොණ්ඩ සකසන්නන්RSS

සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
රෑට්ස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන්

ෂොප්නො 1-15, මැජස්ටික් සිටි, බම්බලපිටිය, ,

www.rootssalonandacademy.com

Shyamani Priyanthi of Roots Hair & Beauty Salon and Academy (Pvt) Ltd has over twenty five years of experience As a Hair expert and Beautician. Often brimming with novel ideas, she truly makes a statement in the field. Renowned for her pioneering forte, s ...

Telephone+94 11 258 0109
E-mail
ගෝලිඩන් සවෝන්

7, 6 වන පටුමග, ,

Telephone+94 11 434 4557
ශාමෙන්

ජන කලා කේනද්‍රය, මහනුවර පාර, ,

Telephone+94 77 328 2909
E-mail
විමල්ස් සැලෝන්

31, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 403 4043
වීඑල්සීසී

14, විජේරාම මාවත, ,

www.vlccwellness.com/Srilanka/

Telephone+94 11 267 4174 / +94 11 267 4175
E-mail
සවිනී ආයුර්වේද

වයි එම් බී ඒ සාප්පු සංකීර්ණය, නො:70/4බොරැල්ල, ,

www.swinithakotelawala.com

Telephone+94 11 584 4829
E-mail
වජිර සැලෝන්

135, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 251 3189
E-mail
ටොප් ටු ටෝ

66බී, වජිර පාර, ,

ද චොපින් බ්ලොක්

43-1/1, මේට්ලන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.choppingblocksalon.com

Telephone+94 11 576 6516
ශාර්නිරූපලාවන්‍ය මධ්‍යස්ථානය

21/2, නව ගාලු පාර, මොරටුවැල්ල, ,

E-mail
සෙත්රුම

17a, ඩීල් පෙදස, ,

www.sethruma.com

Telephone+94 11 471 6476
සිසර්ස්

#197, කාසල් වීදිය, ,

www.scissorslk.com

Telephone+94 11 267 6866
සිසර්ස්

1100/2, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.scissorslk.com

Telephone+94 11 464 5399
සැලෝන් ටෙබේ

393, ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 566 0074
සැලෝන් නරේෂ්

138සී, ශාන්ත මයිකල් පාර, ,

Telephone+94 11 234 5868
සැලෝන් මොයිරා

9 ඒ, කර්නල් ටී ජී ජයවර්ධන මාවත, ,

Telephone+94 11 257 4323
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website