ගණකාධිපතිවරු සහ විගණකාධිපතිවරුRSS

එච්.එම්. කරුණාරත්න සහ සමාගම

119/3, සංජේ ගොඩනැගිල්ල, කටුවන පාර, ,

Telephone+94 11 289 4764
E-mail
එචි එල් බි එදිරිසිංහ සහ සමාගම

,

www.hlblk.com

One of the best Independent Professional Firms in Sri Lanka, providing all financial, business advisory, Corporate Secretarial and management consultancy services, under one umbrella. Audit Sirvice Include:   Audits of Corporate, Govt.-Institution ...

Telephone+94 11 2433933
Fax+94 11 2445683
E-mail
ගජමිමා ඇන් කමිපැනි

,

www.gajma.lk

GAJMA & CO is a leading firm in Financial Consultancy Services which has been recognized as leading tax consultants in Sri Lanka. Since its formation in 1996, GAJMA has been ever widening its range of services provided while embedding quality in all a ...

Telephone+94 11 259 9250 / +94 11 258 2338
E-mail
ඩි පි ආර් ඇන් කමිපැනි

01 රොඩිනි පාර, ,

www.taxsrilanka.com

DPR is a Tax and Finance related professional services providing company in Sri Lanka. Tax consultation & Tax related assignments in Sri Lanka are the main services provided by us and our, other professional services includes, Accounting & Bookkee ...

Telephone+94 11 461 3976
Fax+94 11 266 5023
ඉන්දජිත් මැනේජ්මන්ටි ස්ර්විස්

, , 12500

www.indrajithms.com

Indrajith Managenet Services include set of Chartered Accountants and do service in Management sector.   We strongly believe that small & medium size enterprises contribute towards the rapid growth of our country's economy.   Services A ...

Telephone+94 38 224 0527
E-mail
එචි පි කන්ස්ටල්ටෙෂන්ස්

නො 10, දෙල්ගහ වත්ත පාර, උඩහමුල්ල, , , 200

HP Consultants - Pvt LtdNo: 10, Delgahawatte Road, Udahamulla, Nugegoda, Colombo , Sri lanka, Telephone 077 790 2051

Telephone+94 77 790 2051
කේ ආර් කන්නන්ගර ඇසෝසේටර්ස්

76 ඒ , රබර්වත්ත පාර ගංගොඩවිල, , , 200

K.R.KANNANGARA ASSOCIATES76 A, RUBBERWATTE ROAD, GANGODAWILATel : (011) 280 4356 Fax : Mobile : 0777 320239 E-mail : [email protected]

Telephone+94 11 280 4356
E-mail
කේ පි එමි ජි ෆෝඩි හොඩෙස් තොරින්ටන් ඇන්ඩි කමිපැනි

, , 300

www.lk.kpmg.com

KPMG Ford Rhodes Thornton & Co32 A Sir Mohamed Macan Marker Mw 03, Colombo 03Telephone + 94 11 2426426 Web: www.lk.kpmg.com

Telephone+94 11 242 6426
ජයසිංහ ඇන්ඩි කමිපැනි

103/10, දුටුගැමුණු මාවත, , , 200

Jayasinghe & Co (Chartered Accountants)103/10,Dutugemunu Street, Colombo 6Phone : () ( 011) 2826697

Telephone+94 11 282 6697
පොන්නමි පෙරැම ඇන්ඩි කමිපැනි

36, මල්වත්ත පෙදෙස , කොහුවල, , , 200

Ponnamperuma and Company (Chartered Accountants)36 Malwatta Avenue Kohuwala NugegodaPhone : () ( 011) 2811133

Telephone+94 11 281 1133
පොපේ ඇන්ඩි කමිපැනි

54/2/2, ඹස්ට්‍රෙලියන් ගොඩනැගිල්ල, , , 200

Pope and Company54 2/2 Australian building York street Colombo 01Phone : () ( 011) 2341737

Telephone+94 11 234 1737
අන්ස්ටි ඇන්ඩි යන්

201, ඩි සරමි පෙදෙස, ,

www.ey.com/LK

EY is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Locally, we are committed to doing our part in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. Our clients are able to benefit from our ...

Telephone+94 11 246 3500
Fax+94 11 269 7369
ඒ සී එම් අයිෆ්හාම් ඇන්ඩ් කම්පැණි

11, දුම්රියපළ පාර, , , , 400

A.C.M IFHAAM AND COMPANY11 STATION ROAD,BAMBALAPITIYA,COLOMBO-04.Tel : (011) 255 4550/ 255 9362 Fax : (011) 258 3913 Mobile : 0777 780087 E-mail : [email protected]

Telephone011 255 4550/ 255 93
Fax011) 258 3913
E-mail
කනගසූරියන් ඇන්ඩ් කොම්පැනි

3 වන මහල, ඕස්ට්රේලියාව, යෝර්ක් ස්ට්‍රීට්, , , , 100

Accountancy Company

Telephone011-2329703, 011-232
චාර්ට් කන්සල්ටන්ට්ස් පුද් සමාගම

141/3, වොක්ෂෝල් වීදිය, , , , 200

Group of company having Accounting, Assurance Services,Corporate Secretarial, Medical Transcription, and Consulting Services to local and overseas clients. Chart Consultants has following Subsidiary and Associate companies.   1. Chart Financial Con ...

Telephone011-2543148
බි ඩි ඹ පාටිනස් ඉන් ශ්‍රී ලංකා

, , , 200

www.bdo.lk

BDO Partners in Sri Lanka is a leading professional services firm providing audit, advisory and tax services to national and global businesses. Operating since 1958 we provide services to clients with a diverse and well trained staff of approximately 310 ...

Telephone011-2421878/79/70
Fax112336064
E-mail
බේකර් ටිලී මෙරලිස්

කොළඹ 05, , , , 200

Baker Tilly MeralisColombo 05 Telephone + 94 (011)4860112

Telephone+ 94 (011)4860112
මනෝරි අබේසුන්දර සහ සමාගම

කොළඹ 05, , , , 200

MANORI ABEYSUNDARA AND COMPANY27 1/1 AMARASEKARA MAWATHA, COLOMBO-05Tel : (011) 471 2756/451 2599 Fax : (011) 472 4924 Mobile : 0777 687654 E-mail : [email protected]

Telephone011) 471 2756/451 25
Fax011) 472 4924
E-mail
මානෙල් ඇසෝසේටටි

, , 1000

C.MANEL ASSOCIATES5 KARISHRUE AVENUE COLOMBO-10Mobile : 0777 613750 E-mail : [email protected]

Telephone0777 613750
E-mail
සි මානෙල් ඇසෝසේටටි

මාකොල පාර, , , 200

Branch Office193/40/06 Asoka Garden, Makola Road KiribathgodaTel : 0777 61 3750 E-mail : [email protected]

Telephone0777 61 3750
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website