වරලත් ගණකාධිකාරිවරුRSS

ආසියානු කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම

38, ගාලු මුවදොර කොටුව, ,

Telephone+94 11 234 3311
එච්.එම්. වීරසූරිය සහ සමාගම

141/3, වොක්ස්හෝල් විදිය, , , 200

Telephone+94 11 254 3149
ඒ සී එම් අයිෆ්හාම් ඇන්ඩ් කම්පැණි

11, දුම්රියපළ පාර, , , , 400

A.C.M IFHAAM AND COMPANY11 STATION ROAD,BAMBALAPITIYA,COLOMBO-04.Tel : (011) 255 4550/ 255 9362 Fax : (011) 258 3913 Mobile : 0777 780087 E-mail : [email protected]

Telephone011 255 4550/ 255 93
Fax011) 258 3913
E-mail
බී ආර් ද සිල්වා සහ සමාගම

22/4, විජය කුමාරතුංග මාවත, ,

www.brdesilva.com

B.R. De Silva & Co., Chartered Accountants, was founded by Late Mr. B.R. de Silva FCA (E&W)- He was articled with E.C. Brown & Batts in London & qualified as a Chartered Accountant during the war. After a short stint at the Treasury, he an ...

Telephone+94 11 451 0268
Fax+94 11 451 2404
E-mail
බේකර් ටිලී මෙරලිස්

කොළඹ 05, , , , 200

Baker Tilly MeralisColombo 05 Telephone + 94 (011)4860112

Telephone+ 94 (011)4860112
මනෝරි අබේසුන්දර සහ සමාගම

කොළඹ 05, , , , 200

MANORI ABEYSUNDARA AND COMPANY27 1/1 AMARASEKARA MAWATHA, COLOMBO-05Tel : (011) 471 2756/451 2599 Fax : (011) 472 4924 Mobile : 0777 687654 E-mail : [email protected]

Telephone011) 471 2756/451 25
Fax011) 472 4924
E-mail
මානෙල් ඇසෝසේටටි

, , 1000

C.MANEL ASSOCIATES5 KARISHRUE AVENUE COLOMBO-10Mobile : 0777 613750 E-mail : [email protected]

Telephone0777 613750
E-mail
සි මානෙල් ඇසෝසේටටි

මාකොල පාර, , , 200

Branch Office193/40/06 Asoka Garden, Makola Road KiribathgodaTel : 0777 61 3750 E-mail : [email protected]

Telephone0777 61 3750
E-mail
සේරම් සහ සමාගම

කොළඹ 12, , , , 200

Sarma and Company186 2/1 Dam street Colombo 12Phone : () ( 011) 2433501

Telephone011) 2433501
‍ගෝමස් ඇන්ඩි කමිපැනි

, , 200

Telephone+38 22 428 1150
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website