වරලත් ගණකාධිකාරිවරුRSS

ටියුඩර් වී පෙරේරා සහ සමාගම

කොළඹ 01, , 200

Tudor V Perera And CompanyP O Box 1177 3rd Floor De Mel Building Chatham St 1, Colombo 01Telephone + 94 11 2320639 Fax 2431941

Telephone+94 11 232 0639
ටී ජී කන්ඩම්බි සහ සමාගම

රාජගිරිය, , 200

Telephone+94 11 280 5662
Fax+94 11 280 5662
ටී සහ ඩී සමාගම

ගාල්ල, , 200

T & D AssociatesGalle Telephone + 94 11 (091)2225700

Telephone+94 91 222 5700
තංගවේලු සහ සමාගම (වරලත් ගණකාධිකාරි)

කොළඹ 10, , 200

Thanagavelu & Co,Chartered AccountantsG 1/7 National Houseing Scheem Col-10Phone : () ( 077) 7903682

Telephone+94 77 790 3682
තිලකරත්නම් සහ සමාගම (වරලත් ගණකාධිකාරි)

25ඒ, පාමංකඩ පටුමඟ, , , 200

Tilakaratnam & Co (Chartered Accocntants)25 A Pamankada Lane Colombo 06Phone : (+94) ( 011) 2366027

Telephone+94 11 236 6027
තිස්ස ප්‍රනාන්දු සහ සමාගම

519/2බී, ඇල්විටිගල මාවත, , , 800

Tissa Fernando & Co519/2B, Elvitigala Mawatha,Colombo 05. Sri Lanka.Tel : +94 11 2588766 / 2500236 Fax : +94 11 2500236 Mobile : +94 777 895500Email : [email protected] Web : http://www.tissafernando.com

Telephone+94 11 258 8766 / 250
Fax+94 11 250 0236
වනසිංහ සමාගම

155/15, කාස්ට්ල් වීදිය, , , 800

WANASINGHE ASSOCIATES 155/15 Castle Street Colombo 08Tel : (011) 461 9215 Fax : (011) 461 8367

Telephone+94 11 461 9215
Fax+94 11 461 8367
විජේරත්න සහ සමාගම

කොළඹ 08, , 200

WIJEYARATNE AND COMPANY 116 3/1 D.S. SENANAYAKE MAWATHA COLOMBO-08Tel : (011) 269 3148/267 8256 Fax : (011) 269 3839 Mobile : E-mail : [email protected]

Telephone+94 11 269 3148
Fax+94 11 269 3839
E-mail
සසිකා පුද්ගලික සමාගම

17, ටි. බි. ජයා මාවත, , , 500

Telephone+94 11 721 1356
Fax+94 11 293 3222
සුනිල් පියවර්ධන සහ සමාගම

40, උද්‍යාන පටුමග, , , 200

Telephone+94 11 286 9592 / +94 11 287 8429
Fax+94 11 286 2738
එචි පි කන්ස්ටල්ටෙෂන්ස්

නො 10, දෙල්ගහ වත්ත පාර, උඩහමුල්ල, , , 200

HP Consultants - Pvt LtdNo: 10, Delgahawatte Road, Udahamulla, Nugegoda, Colombo , Sri lanka, Telephone 077 790 2051

Telephone+94 77 790 2051
එස් ආර් ඇසෝසේටටි

, , 400

S R Associates46 A Lauries Road, Colombo 4Phone : () ( 011) 2581683

Telephone011) 2581683
එස්ඩිඑම් සහ සමාගම

22/4, විජය කුමාරතුංග මාවත, , , 500

Telephone+94 11 251 3433 / +94 11 251 3422
කේ ආර් කන්නන්ගර ඇසෝසේටර්ස්

76 ඒ , රබර්වත්ත පාර ගංගොඩවිල, , , 200

K.R.KANNANGARA ASSOCIATES76 A, RUBBERWATTE ROAD, GANGODAWILATel : (011) 280 4356 Fax : Mobile : 0777 320239 E-mail : [email protected]

Telephone+94 11 280 4356
E-mail
කේ පි එමි ජි ෆෝඩි හොඩෙස් තොරින්ටන් ඇන්ඩි කමිපැනි

, , 300

www.lk.kpmg.com

KPMG Ford Rhodes Thornton & Co32 A Sir Mohamed Macan Marker Mw 03, Colombo 03Telephone + 94 11 2426426 Web: www.lk.kpmg.com

Telephone+94 11 242 6426
ජයසිංහ ඇන්ඩි කමිපැනි

103/10, දුටුගැමුණු මාවත, , , 200

Jayasinghe & Co (Chartered Accountants)103/10,Dutugemunu Street, Colombo 6Phone : () ( 011) 2826697

Telephone+94 11 282 6697
පොන්නමි පෙරැම ඇන්ඩි කමිපැනි

36, මල්වත්ත පෙදෙස , කොහුවල, , , 200

Ponnamperuma and Company (Chartered Accountants)36 Malwatta Avenue Kohuwala NugegodaPhone : () ( 011) 2811133

Telephone+94 11 281 1133
පොපේ ඇන්ඩි කමිපැනි

54/2/2, ඹස්ට්‍රෙලියන් ගොඩනැගිල්ල, , , 200

Pope and Company54 2/2 Australian building York street Colombo 01Phone : () ( 011) 2341737

Telephone+94 11 234 1737
රොද්‍රිගෝ සමාගම

නො.141/7, වොක්ස්හෝල් වීදිය, , , 2

Rodirgo Associatts141/7 Vaxhull St.Colombo 12Telephone + 04 11 4170812, Fax 2304183 E Mail lalrod2slt.lk

Telephone+94 11 417 0812
Fax+94 11 230 4183
E-mail
අබෙිරත්න ඇන්ඩි කමිපැණි

126/02, වයි එමි බි දෙවැනි මහල, , , 200

ABEYRATNA AND COMPANY126/2/18 2ND FLOOR, Y.M.B.A.BUILDING COLOMBO-01.Tel : (011) 232 6754 Fax : (011) 232 6754 Mobile : E-mail : [email protected]

Telephone011 232 6754
Fax011 232 6754
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website