රාජ්‍ය නොවන සංවිධානRSS

විද්‍යාබන්දු සමාජ සේවා පදනම

කිරිමැටියාන, ලුණුවිල,

Reg. No : 11/4/16/2082/89

Telephone0000-00-00
FaxNo fax number
E-mail
ඇක්ෂන් ඩොයිෂර්ලෑන්ඩ් ඉටිලිෆ්ට්

20, මැක් ලියඩ් පාර, ,

REG No: : 104916 Type : FL Name : ඇක්ෂන් ඩොයිෂර්ලෑන්ඩ් ඉටිලිෆ්ට් Address : 20, මැක් ලියඩ් පාර, කොළඹ 04 Contact Person : Nisa Cader Telephone/Fax : 011-5-338281, 011-5-342479 / Fax 011-5-338367

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 533 8367
අකුරට අත්වැලක් අධ්‍යාපන පදනම

577/7, මායා මාවත, පන නගරය, ,

REG No: : 135504 Type : L Name : අකුරට අත්වැලක් අධ්‍යාපන පදනම Address : 577/7, මායා මාවත, පන නගරය, හෝමාගම Contact Person : K.K.A.S. Rathnaseeli Telephone/Fax : 011-5-730056

Telephone0000-00-00
අල් එමාර් පුන්යාධාර පදනම

5,1 / 1, මල්ලිකාරාම මාවත, ,

REG No: : 78104 Type : L Name : අල් එමාර් පුන්යාධාර පදනම Address : 5,1 / 1, මල්ලිකාරාම මාවත, කොළඹ 09 Contact Person : S.M.B. Mohomad Telephone/Fax : 011-2-662949, 011-2-681126 / fax : 011-2-698703

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 2698703
මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය තොරතුරු මධ්යස්ථානය (ඇඩික්ට්)

40/18, උද්‍යානය පාර, ,

www.adicsrilanka.org

REG No: : 15405 Type : L Name : මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය තොරතුරු මධ්යස්ථානය (ඇඩික්ට්) Address : 40/18, උද්‍යානය පාර, කොළඹ 05 Telephone/Fax : 011-2-584416, 011-2-592515 / fax : 011-2-508484

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 250 8484
අධිකරණ වෛද්‍ය සඟරාව

ශ්‍රී ලංකාව, ,

REG No: : 99406 Type : FL Name : ඇලිසෙයි Address : 20/63, ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් ගාර්ඩ්න්, කොළඹ 08 Telephone/Fax : 011-2-687017, 077-6959038

Telephone0000-00-00
සමස්ත ලංකා හින්දු කොංග්රසය

91/5, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.hinducongress.lk

REG No: : 120516 Type : L Name : සමස්ත ලංකා හින්දු කොංග්රසය Address : 91/5, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02 Contact Person : Kandiah Neelakandan Telephone/Fax : 011-2-434990 / Fax: 011-2-344720

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 234 4720
E-mail
සමස්ත ලංකා සමාජ සංවර්ධන සමිතිය

108/44, මාලිගාකන්ද පාර, ,

REG No: : 148404 Type : Name : සමස්ත ලංකා සමාජ සංවර්ධන සමිතිය Address : 108/44, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ 10 Contact Person : A.M. Imam Hohamad Telephone/Fax : 011-4-593993, 077-6-243817

Telephone0000-00-00
ඒලියන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් ට්‍රස්ට්

32, අර්බන්සර් පෙදෙස, ,

adtlanka.org

REG No: : 106206 Type : FL Name : ඒලියන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් ට්‍රස්ට් Address : 32, අර්බන්සර් පෙදෙස, දෙහිවල Contact Person : Godfrey Yogarajah Telephone/Fax : 011-5-511358 / Fax: 011-2-718823

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 271 8823
සාමය හා ඒකාබද්ධතාවය සඳහා සන්ධානය

56/30 ද කොස්තා ගාර්ඩ්න්ස්, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, ,

REG No: : 59016 Type : L Name : සාමය හා ඒකාබද්ධතාවය සඳහා සන්ධානය Address : 56/30 ද කොස්තා ගාර්ඩ්න්ස්, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 06. Contact Person : Dr. Jayantha Senevirathne Telephone/Fax : 071-2-797547, 011-2-810964

Telephone0000-00-00
ඒලියන්ස් ලංකා

174/4, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

alliancelanka.org.lk

REG No: : 17507 Type : L Name : ඒලියන්ස් ලංකා Address : 174/4, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ Contact Person : Mrs. S.H. Kodagoda Telephone/Fax : 011-2-826607

Telephone0000-00-00
අහංගම ශ්‍රී ජිනරතන සමාජ සේවා සංවිධාන

,

REG No: : 4101 Type : FL Name : අහංගම ශ්‍රී ජිනරතන සමාජ සේවා සංවිධාන Address : අහංගම Telephone/Fax : 091-22-83324 / fax : 011-2--614996

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 261 4996
අහිලා ඉලන්කෙයික් කම්බන්, කසහ්ලාම්

11, රාමක්‍රිෂ්ණ වත්ත, ,

REG No: : 85804 Type : L Name : අහිලා ඉලන්කෙයික් කම්බන්, කසහ්ලාම් Address : 11, රාමක්‍රිෂ්ණ වත්ත, කොළඹ 06 Telephone/Fax : 011-2-360525

Telephone0000-00-00
ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර සහ ප්‍රතිසන්ධාන සඳහා අයිම්සා මධ්‍යන්ථානය

18 ඒ, පැලවත්ත මාවත, ,

REG No: : 46704 Type : L Name : ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර සහ ප්‍රතිසන්ධාන සඳහා අයිම්සා මධ්‍යන්ථානය Address : 18 ඒ, පැලවත්ත මාවත, නුගේගොඩ Contact Person : Mr. A.S. Balasooriya, Mr. Kassapa Diyabedanage, Ms. Monica Alfred Telephone/Fax : 011-4-406701

Telephone0000-00-00
ඒඅයිබීඅයි ඇසෝසියේෂන් ඇමිකි ඩෙයි බම්බිනි (ළමා මිතුරෝ)

12, පෙපින් පෙදෙස, ,

REG No: : 99714 Type : FL Name : ඒඅයිබීඅයි ඇසෝසියේෂන් ඇමිකි ඩෙයි බම්බිනි (ළමා මිතුරෝ) Address : 12, පෙපින් පෙදෙස, කොළඹ 04 Telephone/Fax : 011-2-583045, 077-6985979

Telephone0000-00-00
ඒඩ්-24 හංගේරියානු බැප්ටිස්ට් ආධාර

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මාවත, කහව, ,

REG No: : 111114 Type : FL Name : ඒඩ්-24 හංගේරියානු බැප්ටිස්ට් ආධාර Address : ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මාවත, කහව, හික්කඩුව Telephone/Fax : 091-4-925484

Telephone0000-00-00
ඒඩ් ඊටී ඇක්ෂන්

45/27, අර්බන් සයිඩ්, ,

REG No: : 140309 Type : FL Name : ඒඩ් ඊටී ඇක්ෂන් Address : 45/27, අර්බන් සයිඩ්, දෙහිවල Contact Person : S.M. Mohamad Nawaz, Kapila Dhanapala Telephone/Fax : 077-9-577330, 077-3-682712

Telephone0000-00-00
ඒඩ් මෙඩිකල් ඉන්ටර්නාෂනල්

,

REG No: : 99105 Type : FL Name : ඒඩ් මෙඩිකල් ඉන්ටර්නාෂනල් Address : පොතුවිල් Telephone/Fax : 063-22-48041 -8, 077-9-055326

Telephone0000-00-00
ඒඩ්ස් නිවාරණ ප්‍රජා පෙරමුණ

380/7, සරණ පාර, ,

REG No: : 31607 Type : L Name : ඒඩ්ස් නිවාරණ ප්‍රජා පෙරමුණ Address : 380/7, සරණ පාර, කොළඹ 07 Telephone/Fax : 011-2-688717 / fax :011-2-683016

Telephone0000-00-00
Fax+94 11 268 3016
අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් නගා සිටුවීමේ පදනම

ශෙලා අරංගල, 23/2, වෑකන්ද පාර, ,

REG No: : 40401 Type : L Name : අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් නගා සිටුවීමේ පදනම Address : ශෙලා අරංගල, 23/2, වෑකන්ද පාර, හෝමාගම Telephone/Fax : 011-2-748672, 071-2-788835, 072-2-682650

Telephone0000-00-00
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website