වෘත්තීය මධ්‍යස්ථාන හා වෘත්තීය වරලත්RSS

ශාක්‍ය රැකියා බැංකුව

අංක 432/02/18, ෆවුන්ටන් පෙදෙස ගොඩනැගිල්ල, මරදාන,

www.sakyajobs.lk

ශාක්‍යා සින්සර් ඉන්ටර්නැෂනල් මෑන්පවර් සහ ඩොමෙස්ටික් ජේපීබී සප්ලයර්ස් (පෞද්ගලික) ලිමිටඩ්

Telephone+94 114 422 124
E-mail
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ඒකකය

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ඒකකය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, තැ.කා.සි. පෙට්ටිය 1490, කොළඹ 03,

cgu.cmb.ac.lk

Telephone+94(11) 2504 748
Fax+94(11) 2504 748
E-mail
නිපුණතා අවධානය යොමු කිරීමේ මධ්යස්ථානය

අංක 82/1 නුවර පාර, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ,

www.skillfocus.com

Telephone+94 71 531 2777
E-mail
ලංකා වෘත්තීන් සහ දක්ෂතා .com

අංක 46 දුම්රිය ස්ථානය පාර, දෙහිවල-ගල්කිස්ස, , 10350

www.lankacareersandtalents.com

Telephone+94 70 178 1816
වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සමිතිය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ,

careerskills.sjp.ac.lk

Telephone+94 112 801 088
E-mail
වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (පුද්ගලික) සමාගම

3 වන මහල, අංක 502, සෞසිරි ගොඩනැගිල්ල, නුගේගොඩ,

www.cdclanka.lk

Telephone+94 112 823000 +94 112 823111
E-mail
JobSite.lk ශ්‍රී ලංකාව

අංක 44 මාවත, මිරිහාන, නුගේගොඩ,

www.jobsite.lk

Telephone+94 77 765 3053
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තරුණ - වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සහ රැකියා බැංකු මධ්‍යස්ථානය

අංක 19A, රුහුණුකල මාවත, ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත පාර, කොළඹ, , 00800

Telephone+94 112 679 927
රසායන විද්‍යා ආයතනය

341/22, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, ,

www.ichemc.edu.lk

Telephone+94 11 401 5230 / +94 11 286 1653 / +94 11 286 1231
Fax+94 11 286 1231 / +94 11 286 1653
E-mail
ඉංජිනේරු ආයතනය

120/15, විජේරාම මාවත, , , 700

www.iesl.lk

The Institution of Engineers, Sri Lanka (IESL) is a full member of the The International Professional Engineers Agreement, IPEA (formally the Engineers Mobility Forum - IPEA), and has the Provisional Membership of the Washington Accord (WA), two internati ...

Telephone+94 11 269 8426
Fax+94 11 269 9202
ශ්‍රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි ආයතනය

120/7, විද්‍යා මාවත, , , 700

www.slia.lk

A long overdue amendment to the SLIA Law was presented to Parliament in 1996 by the then Minister of Urban Development, Housing and Public Utilities, Hon. Nimal Siripala De Silva. The SLIA is grateful to the late Hon. Pieter Keuneman and Hon. Nimal Siripa ...

Telephone+94 11 269 7109
Fax+94 11 268 2757
බීසීඑස් ආයතනය

ශ්‍රී ලංකාව, , , , 500

srilanka.bcs.org

For over 50 years and more than 75,000 members in over 100 countries - many from industry leaders such as Google, Microsoft and IBM, BCS has committed itself to individuals, training providers and organisations to gain competitive advantage through delive ...

Telephone+44 (0) 1793 417424
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

කොළඹ 07, , , , 200

www.casrilanka.com/casl/

Recognized as the torch bearers of the accounting and auditing profession in Sri Lanka, the institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (CA Sri Lanka) is one of the country?? foremost and largest professional organizations that has produced over 5,400 ...

Telephone+94-11-2352000 (Gene
Fax-2351977

සිම්

0 reviews
සිම්

20, ඩීල් පෙදෙස ඒ, , , 300

www.cim.lk

The Chartered Institute of Marketing Sri Lanka Region was the first international branch of CIM, UK and was established on 20th October 1995. Since then, The Institute has campaigned constantly for greater recognition and excellence in the marketing profe ...

Telephone+94 11 256 4860
Fax+94 11 237 2321
E-mail

සිමා

0 reviews
සිමා

56, ඇල්විටිගල මාවත, , , 10100

www.cimaglobal.com/Our-locations/SriLanka/

CIMA is the world?? largest and leading professional body of management accountants. Our mission is to help people and businesses to succeed in the public and private sectors. We have more than 218,000 members and students operating in 177 countries. The ...

Telephone+94 11 250 3880
Fax+94 11 250 3881
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website