ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය RSS

ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය ඇතුළු සියලුම ශ්‍රේණි - දේවින්ද ගුරුසිංහ

,

ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය ඇතුළු සියලුම ශ්‍රේණි - දේවින්ද ගුරුසිංහ සියලුම ශ්‍රේණි -සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ ග්‍රැමර් - ලිවීම නිවසට පැමිණ තනි පංති නිවසට පැමිණ පාසල් විෂය නිර්දේශය ටියුටෝරියල්ස් - පේස්ට් පේපර් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ...

Telephone078602017
කථන ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍රය (CCSE)

94, කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත, ,

Telephone(+94) 112 581 835 (+94) 112 584 695 (+94) 112 585 509

ENGLISH CLASSES

0 reviews
ENGLISH CLASSES

Telephone0774 377 850
ඉංග්‍රීසි සෙල්ලම් ගෙදර  - ළමයින් සඳහා ඉංග්‍රීසි - කැළණිය

කැළණිය, ,

www.weladama.com

E-mail
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා (අවුරුදු 4-19)

www.britishcouncil.lk

Telephone+94 (0)11 7521 521 +94 (0)11 4521 521
E-mail
රෝයල් කිඩ්ස් - ඉංග්‍රීසි පංති

හෝමාගම, කොළඹ,

winwin.lk

ඉංග්‍රීසි / කථන පන්තිය (I.W.M.S / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

Telephone0715 130 131
Image

Stats

There are 29283 listings, 925 categories and 102 owners in our website