රජයේ විශ්වවිද්‍යාලRSS

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය, බණ්ඩාරනායක මාවත, මොරටුව, , 10400

uom.lk

Telephone+94 2640051, +94 2650301
Fax+94112650622
E-mail
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, නුවර පාර, දළුගම, කැලණිය, , 11600

www.kln.ac.lk

Telephone+94 11 2 903 903
E-mail
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය පේරාදෙණිය, , 20400

www.pdn.ac.lk

Telephone+94 81 238 8301
Fax+94 81 238 8102
E-mail
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

කොලේජ් හවුස් 94, කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත කොළඹ 03,

cmb.ac.lk

Telephone(+94) 112 581 835 (+94) 112 584 695 (+94) 112 585 509
Fax(+94) 011 25 91 395
E-mail
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ,

www.sjp.ac.lk

Telephone+94 11 2758000 , +94 11 2802022 ,+94 11 2802023 , +94 11 2801024 ,+94 11 2801025 .
Fax+94 11 2801604
E-mail
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය

වැල්ලමඩම, මාතර,,

www.ruh.ac.lk

Telephone(+94) 041-2222681 , (+94) 041-2222682 (+94) 041-2227001 , (+94) 041-2227002 (+94) 041-2227003 , (+94) 041-2227004
Fax(+94) 041-2222681
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website