පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනRSS

ශ්‍රී ලංකා පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය

අංක 4-1/1, නාරාහේන්පිට පාර, නාවල,

Telephone11 280 7170 , 0727959413 764049868
E-mail
AIMS විද්‍යාලය

33 විජය කුමාරතුංග මාවත, කොළඹ 00500,

Telephone+94 117 574 500
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනය

120/5 විද්‍යා මාවත, කොළඹ 00700,

Telephone+94117321000
E-mail
LNBTI - ලංකා නිපොන් බිස්ටෙක් ආයතනය.

278, හයිලෙවල් පාර, මහරගම,

lnbti.lk

Telephone+94 77 336 0000 / +94 11 208 8822
E-mail
කළමනාකරණ සහ නායකත්ව ආයතනය (IML)

අංක 2C 1/1, චාල්ස් පෙදෙස, දෙහිවල,

www.imledu.lk

Telephone+94117040140 +94768545962 +94760586868 +94765889896
E-mail
Matrix තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය (පුද්ගලික) සමාගම

අංක: 4, බම්බලපිටිය ඩ්‍රයිව්, ගාලු පාර, කොළඹ 04,

www.matrix-edu.com

Telephone+94 11 255 3331 +94 71 431 79 29
E-mail
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

නිපුනත පියස, අංක 354, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට,

www.vtasl.gov.lk

Telephone+94 11-7270270
E-mail
ASPIRE උසස් අධ්‍යාපන විද්‍යාලය [PVT] Ltd.

102/5A ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කොළඹ-7,

aspirecollege.lk

Telephone(+94) 773 899 899 (+94) 112 082 681
E-mail
ඉම්පීරියල් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය (IIHE)

අංක 5 ගීතාංජලී පීඑල් කොළඹ 03,

iihe.lk

Telephone+94 11 2598 005
E-mail
ට්‍රාන්ස්මයින්ඩ් පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 21, වාසල පාර, දෙහිවල,

transmind.edu.lk

Telephone(94) 71 409 9513
E-mail
PACE ආයතනය (පුද්ගලික) සමාගම

370, මට්ටම 3, හයිලෙවල් පාර, පන්නිපිටිය,

www.paceinstitute.lk

Telephone+94 112846647 +94 761403534 +94 773990820
Fax+94 761403534
E-mail
කොළඹ රාජකීය ආයතනය

අංක 92, සුනේත්‍රා දේවි පාර, කොහුවල, නුගේගොඩ,

ric.lk

Telephone+94 (0)11 283 2900 +94 (0)77 777 4628
E-mail
EIPEL ශිෂ්‍ය උපකාරක මධ්‍යස්ථානය සහ මණ්ඩපය

445 2/1, කොළඹ-හොරණ පාර, පැපිලියාන හන්දිය,

eipeledu.com

Telephone+94 113 496 495
Fax+94 727 913 648
E-mail
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

අංක 100, ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, නිදහස් චතුරශ්‍රය, කොළඹ 7,

www.slf.lk

Telephone+94 -11 2691814 / +94 -11 2679685/ +94 -11 2695249
Fax+94 -11 2698377
E-mail
AIC කැම්පස්

අංක 154, හැව්ලොක් පාර, තිඹිරිගස්යාය, කොළඹ 5,, , 00500

aicedu.lk

Telephone+94 77 442 2502 +94 77 133 5511
ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය

අංක 971 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

Telephone+94112 888 782
නුවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

අංක 138 කළුගල්ල මාවත, කෑගල්ල,

Telephone+94 352 230 337
කැලණි බාහිර උපාධි ආයතනය

අංක 261/3, නුවර පාර, දළුගම, කැලණිය,

Telephone+94 114 563 863
Lean Management ආයතනය - ඉගෙනුම් මධ්යස්ථානය

අංක 616, 616/1, නුවර පාර, බුළුගහ හන්දිය, 1 නුවර පාර, කැලණිය, , 11600

Telephone+94 77 352 7300
බෞද්ධ අධ්‍යයන සඳහා නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර ආයතනය (NIIBS)

මානෙල්වත්ත බොල්ලගල, කැලණිය,

Telephone+94 112 904 666
Image

Stats

There are 35089 listings, 1279 categories and 92 owners in our website