පර්යේෂණ ආයතනRSS

මාර්ග ආයතනය

අංක 941/1, ජයන්ති මාවත, කෝට්ටේ පාර, ඇතුල් කෝට්ටේ,

ආයතනය සංවර්ධන පර්යේෂණ, ප්‍රකාශන, අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව, පුස්තකාල සේවා සඳහා සම්බන්ධ වේ

Telephone+94 11 2888790, +94 11 2888791
E-mail
කොළඹ සංරක්ෂණ හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

අංක 26/7 C2 මාර්ගය කොඩිගහවැව ජුල්පල්ලම තිස්සමහාරාම,

www.ccrsl.org

E-mail
ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

බණ්ඩිරිප්පුව වත්ත, ලුණුවිල,

cri.gov.lk

[email protected] [email protected]

Telephone94 (0)31-2255300 94 (0)31-2262000 94 (0)31-2262001
E-mail
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය

කාක දූපත, කොළඹ 15,

www.nara.ac.lk

Telephone+94 11- 2521000 / 2521006
Fax+94 11-2521932
E-mail
ශ්‍රී ලංකාව ජනවාර්ගික අධ්‍යයනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය

02, කිංසි ටෙරස්, කොළඹ 8,

www.ices.lk

මහනුවර 554/6A, පේරාදෙණිය පාර, මුල්ගම්පොල (මහනුවර), ශ්‍රී ලංකාව (+94) 812 2348 92 / 2 232 381 (+94) 812 234 892 [email protected]

Telephone(+94) 112 685 085 / 6 797 45 / 2 698 048
Fax(+94) 112 688 929
E-mail
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර මහනුවර,

www.nifs.ac.lk

Telephone(+94) 81 22 32 106/(+94) 81 22 32 107
Fax(+94) 81 22 32 131
E-mail
ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය (IWMI)

අංක 127, සුනිල් මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල,

ww.iwmi.org

Telephone+94 112 786 854
E-mail
මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail
මනුෂ්‍යත්වය හා සමාජ විද්‍යාව සඳහා උසස් අධ්‍යයන ජාතික මධ්‍යස්ථානය

6ඒ, සුකස්ථාන් උද්‍යානය, , , 700

www.ncas.ac.lk

Telephone+94 11 269 3974
Fax+94 11 269 3975
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website