රාජ්‍ය දූත කාර්යාලRSS

ෆෙන්චි එමිබසි

89, රොස්මිඩි පෙදෙස,

89, Rosmead Place, P O Box 880, Colombo 07 Kandy Branch : 412, Peradeniya Road, Kandy Phone :0094 11 2639400 OR 0094 11 2436723 Fax :0094 677374 Email : [email protected]

Telephone+94 11 263 9400 / +94 11 243 6723
E-mail
යුරෝපීය කොමිසම

26, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/index_en.htm

Telephone+94 11 267 4413
Fax+94 11 266 5983
E-mail
ඩෙන්මාර්ක් කන්සියුලිටෙ

Unit #5-3C, ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය,

Telephone+94 11 555 6699
Fax+94 11 555 4545
E-mail
චෙක් රිපබිලික්

අංක. 15, මිලි පොස්ටි පෙදෙස,

Delmon Holdings Building, Level 02 No. 15, Mile Post Avenue Colombo 03 Sri Lanka

Telephone+94 11 555 5218
Fax+94 11 237 5852
කියුබා එමිබසි

අංක.27, ඇන්ඩ්‍රසන් පාර,

www.cubadiplomatica.cu/srilanka/EN/Home.aspx

Telephone+94 11 250 1583
Fax+94 11 259 4381
E-mail
චයිනිස් එමිබසි

381, බෙෘද්ධාලෝක මාවත,

lk.china-embassy.org/eng/

381, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Phone : 0094 11 2694491 Email : [email protected]

Telephone+94 11 268 8610
E-mail
කැනේඩියන් හයි කොමිෂන්

33ඒ, 5 වැනි පාර, කොල්ලුපිටිය,

www.canadainternational.gc.ca/sri_lanka/index.aspx?lang=eng

6, Gregory’s Road P O Box 1006 Colombo 07 Phone : 0094 11 5226232 OR 0094 11 5226298 Email : [email protected]

Telephone+94 11 522 6232
Fax+94 11 522 6296
E-mail
බන්ගලිදේශය හයි කමිෂන්

එස්.ආර්.ඩි. සේනානායක මාවත,

www.bhccolombo.lk

03, R.G.Senanayake Mawatha (Gregory’s Road ) Colombo 07, Sri Lanka

Telephone+94 11 269 5744 /+94 11 269 5748
Fax+94 11 269 5556
E-mail
ඹස්ට්‍රෙලියන් හයි කොමිෂන්

21, ග්‍රෙගරි පාර,

srilanka.embassy.gov.au

Telephone+ 94 11 246 3200
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website